Jaarstukken 2018

Bewoners en Bestuur

Meer details

Wat heeft dat per product gekost?

x € 1.000

Omschrijving

Actuele
begroting
2017

Reali-
satie
2017

Nominale
begroting
2018

Actuele
begroting
2018

Reali-
satie
2018

Verschil
actueel/
realisatie

Actuele
begroting
2019

Baten

01-2-1-1

Samenwerken en beïnvloeden

6022

Bovengemeentelijke samenwerking

1.495

1.505

879

924

930

6

946

6025

Internationale samenwerking

0

3

0

0

9

9

0

Lasten

01-2-1-1

Samenwerken en beïnvloeden

6022

Bovengemeentelijke samenwerking

2.178

2.188

2.045

3.146

3.257

-112

3.563

6025

Internationale samenwerking

447

457

463

524

521

3

550

Saldo baten en lasten

-1.130

-1.138

-1.629

-2.746

-2.840

-94

-3.167

Toevoeging reserves

0

0

0

0

0

0

0

Onttrekking reserves

0

0

0

0

0

0

0

Saldo na mutaties reserves

-1.130

-1.138

-1.629

-2.746

-2.840

-94

-3.167

Investeringen

Subsidies

€ 1.000 euro

Subsidie-
doelstelling

Omschrijving Subsidiedoelstelling

Begroting 2018

Realisatie 2018

Verschil

Utrecht4GlobalGoals

Voorlichting voor particuliere initiatieven over de Millenniumdoelen

40

40

0

Economic Board Utrecht

Convenantbijdrage aan Economic Board Utrecht

343

731

-388

Totaal

Subdoelstelling Bewoners en Bestuur

383

771

-388

ga terug