Jaarstukken 2018

Bewoners en Bestuur

Meer details

Wat heeft dat per product gekost?

x € 1.000

Omschrijving

Actuele
begroting
2017

Reali-
satie
2017

Nominale
begroting
2018

Actuele
begroting
2018

Reali-
satie
2018

Verschil
actueel/
realisatie

Actuele
begroting
2019

Lasten

01-1-2-1

Utrecht wordt nationaal en internationaa

6080

Profilering Utrecht

288

343

613

41

41

0

0

Saldo baten en lasten

-288

-343

-613

-41

-41

0

0

Toevoeging reserves

0

0

0

0

0

0

0

Onttrekking reserves

0

0

0

0

0

0

0

Saldo na mutaties reserves

-288

-343

-613

-41

-41

0

0

Investeringen

Subsidies

Voor deze subdoelstelling zijn subsidies niet van toepassing.

ga terug