Jaarstukken 2018

Bewoners en Bestuur

Financiën

Wat heeft dat gekost?

x € 1.000

Omschrijving

Actuele
begroting
2017

Realisatie
2017

Nominale
begroting
2018

Actuele
begroting
2018

Realisatie
2018

Verschil
actueel/
realisatie

Actuele
begroting
2019

Lasten

01-1-2-1

Utrecht wordt nationaal en internationaa

288

343

613

41

41

0

0

Saldo baten en lasten

-288

-343

-613

-41

-41

0

0

Toevoeging reserves

0

0

0

0

0

0

0

Onttrekking reserves

0

0

0

0

0

0

0

Saldo baten en lasten

-288

-343

-613

-41

-41

0

0

Financiële toelichting
Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe.

Utrecht wordt nationaal en internationaal
Het budget is conform de begroting besteed aan de profilering van de stad Utrecht.

Verbonden Partijen

Deze subdoelstelling heeft geen verbonden partijen.

ga terug