Jaarstukken 2018

Economie

Meer details

Wat heeft dat per product gekost?

x € 1.000

Omschrijving

Actuele
begroting
2017

Reali-
satie
2017

Nominale
begroting
2018

Actuele
begroting
2018

Reali-
satie
2018

Verschil
actueel/
realisatie

Actuele
begroting
2019

Lasten

17-1-2-1

Toerisme en evenementen

6097

Toerisme en Evenementen

2.396

2.242

2.100

2.518

2.175

342

2.688

Saldo baten en lasten

-2.396

-2.242

-2.100

-2.518

-2.175

342

-2.688

Toevoeging reserves

0

0

0

0

0

0

0

Onttrekking reserves

40

40

0

140

140

0

0

Saldo na mutaties reserves

-2.356

-2.202

-2.100

-2.378

-2.035

342

-2.688

Investeringen

Subsidies

€ 1.000 euro

Subsidie-
doelstelling

Omschrijving Subsidiedoelstelling

Begroting 2018

Realisatie 2018

Verschil

Marketing, promotie en informatievoorziening

Ondersteuning toeristische activiteiten en evenementen

382

83

299

Totaal

Subdoelstelling Economie

382

83

299

ga terug