Jaarstukken 2018

Economie

Financiën

Wat heeft dat gekost?

x € 1.000

Omschrijving

Actuele
begroting
2017

Realisatie
2017

Nominale
begroting
2018

Actuele
begroting
2018

Realisatie
2018

Verschil
actueel/
realisatie

Actuele
begroting
2019

Lasten

17-1-2-1

Toerisme en evenementen

2.396

2.242

2.100

2.518

2.175

342

2.688

Saldo baten en lasten

-2.396

-2.242

-2.100

-2.518

-2.175

342

-2.688

Toevoeging reserves

0

0

0

0

0

0

0

Onttrekking reserves

40

40

0

140

140

0

0

Saldo baten en lasten

-2.356

-2.202

-2.100

-2.378

-2.035

342

-2.688

Financiële toelichting
Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe.

Toerisme en evenementen
De lasten in 2018 zijn 0,342 miljoen euro lager dan begroot. De lagere besteding wordt met name verklaard door het bij de voorjaarsnota 2016 toegekende budget voor het evenementenfonds. Zoals al aangekondigd in de Tweede Bestuursrapportage 2018 zijn de begrote 0,300 miljoen euro voor het tweede jaar van de pilot, niet uitgegeven. Doordat er bij het coalitieakkoord structureel geld beschikbaar is gekomen voor evenementen worden de middelen besteed in het jaar dat het evenement daadwerkelijk plaatsvindt, waardoor een incidentele onderbesteding in 2018 is ontstaan.

Voor het nieuw opgerichte Utrecht Marketing is in 2018 ruim 1,5 miljoen euro beschikbaar gesteld om de stad beter op de kaart te zetten bij bewoners, bezoekers, bedrijven en talent. Deze middelen zijn conform begroting uitgegeven.

Verbonden Partijen

Deze subdoelstelling heeft geen verbonden partijen.

ga terug