Jaarstukken 2018

Onderwijs

Meer details

Wat heeft dat per product gekost?

x € 1.000

Omschrijving

Actuele
begroting
2017

Reali-
satie
2017

Nominale
begroting
2018

Actuele
begroting
2018

Reali-
satie
2018

Verschil
actueel/
realisatie

Actuele
begroting
2019

Baten

07-2-2-1

Talentontwikkeling 12-23 jaar

6151

Zorg 12-23

355

420

355

400

420

20

400

6153

Schoolloopbaan 12-23

2.602

2.743

2.602

3.343

3.054

-290

2.824

Lasten

07-2-2-1

Talentontwikkeling 12-23 jaar

6150

Cognitie 12-23

164

170

169

176

181

-5

181

6151

Zorg 12-23

1.782

1.841

1.816

1.870

1.876

-6

1.928

6152

Talentontwikkeling 12-23

1.222

1.068

1.247

1.368

1.377

-9

1.458

6153

Schoolloopbaan 12-23

6.255

6.125

6.304

7.184

6.903

281

6.744

Saldo baten en lasten

-6.466

-6.040

-6.578

-6.854

-6.864

-10

-7.087

Toevoeging reserves

0

0

0

0

0

0

0

Onttrekking reserves

0

0

0

0

0

0

0

Saldo na mutaties reserves

-6.466

-6.040

-6.578

-6.854

-6.864

-10

-7.087

Investeringen

Subsidies

€ 1.000 euro

Subsidie-
doelstelling

Omschrijving Subsidiedoelstelling

Begroting 2018

Realisatie 2018

Verschil

Internationale Schakel Klassen (ISK): taal onderwijs voor nieuwkomers (VO) van 12 t/m 18 jaar

Het realiseren van de beoogde effecten conform de Beleidsregel Onderwijs Utrecht, Goed onderwijs voor elk kind, binnen het thema Cognitie 12-23

83

83

0

OPDC De Utrechtse School

Het realiseren van de beoogde effecten cfm de Beleidsregel Onderwijs Utrecht, Goed onderwijs voor elk kind, binnen het thema Zorg 12-23

730

730

0

Schoolmaatschappelijk werk VO

Leerlingen ondersteunen bij achterstanden in hun ontwikkeling op school (Buurtteams)

814

811

3

Ontwikkelen passend en dekkend onderwijsvoorzieningenaanbod VO

Het realiseren van de beoogde effecten conform de Beleidsregel Onderwijs Utrecht, Goed onderwijs voor elk kind, binnen het thema Zorg 12-23

50

50

0

Brede School VO – talentontwikkeling en sport op school

Het realiseren van de beoogde effecten conform de Beleidsregel Onderwijs Utrecht, Goed onderwijs voor elk kind, binnen het thema Talentontwikkeling 12-23. Dit door middel van de organisatie en uitvoering van activiteiten mbt talentontwikkeling

643

708

-65

Onderwijsondersteuning woonwagen- en Romaleerlingen VO

 Leerlingen ondersteunen bij het doorlopen van hun schoolloopbaan

104

104

0

Combinatiefuncties uitvoerend VO

Het realiseren van de beoogde effecten conform de Beleidsregel Onderwijs Utrecht, Goed onderwijs voor elk kind, binnen het thema Talentontwikkeling 12-23

268

298

-30

Burgerschap

Vredeseducatie en Homo-emancipatie LHTB

58

26

32

VSV

Schoolverzuim en -uitval terugdringen waardoor leerlingen de kans krijgen hun schoolloopbaan zo soepel mogelijk te doorlopen en daarmee het perspectief op het behalen van een startkwalificatie vergroten

1.472

1.402

70

RMC

Regionale meld- en coördinatie voortijdig schoolverlaten

1.117

1.145

-28

Onderwijsimpuls voor kwaliteit en excellentie

Het geven van een impuls aan de kwaliteit van het onderwijs en het stimuleren van onderwijsinnovatie in Utrecht

1.187

1.185

2

Totaal

Subdoelstelling Onderwijs

6.526

6.542

-16

ga terug