Jaarstukken 2018

Onderwijs

Meer details

Wat heeft dat per product gekost?

x € 1.000

Omschrijving

Actuele
begroting
2017

Reali-
satie
2017

Nominale
begroting
2018

Actuele
begroting
2018

Reali-
satie
2018

Verschil
actueel/
realisatie

Actuele
begroting
2019

Lasten

07-3-1-1

Bibliotheek Utrecht

6139

Bibliotheek

13.305

13.225

12.337

12.521

12.194

327

12.832

Saldo baten en lasten

-13.305

-13.225

-12.337

-12.521

-12.194

327

-12.832

Toevoeging reserves

0

0

0

0

0

0

0

Onttrekking reserves

1.154

1.154

0

0

0

0

0

Saldo na mutaties reserves

-12.151

-12.071

-12.337

-12.521

-12.194

327

-12.832

Investeringen

Subsidies

€ 1.000 euro

Subsidie-
doelstelling

Omschrijving Subsidiedoelstelling

Begroting 2018

Realisatie 2018

Verschil

Bibliotheek Utrecht

De Bibliotheek Utrecht laagdrempelig bereikbaar, toegankelijk en aantrekkelijk houden

12.175

12.062

113

Totaal

Subdoelstelling Onderwijs

12.175

12.062

113

ga terug