Jaarstukken 2018

Onderwijs

Financiën

Wat heeft dat gekost?

x € 1.000

Omschrijving

Actuele
begroting
2017

Realisatie
2017

Nominale
begroting
2018

Actuele
begroting
2018

Realisatie
2018

Verschil
actueel/
realisatie

Actuele
begroting
2019

Lasten

07-3-1-1

Bibliotheek Utrecht

13.305

13.225

12.337

12.521

12.194

327

12.832

Saldo baten en lasten

-13.305

-13.225

-12.337

-12.521

-12.194

327

-12.832

Toevoeging reserves

0

0

0

0

0

0

0

Onttrekking reserves

1.154

1.154

0

0

0

0

0

Saldo baten en lasten

-12.151

-12.071

-12.337

-12.521

-12.194

327

-12.832

Financiële toelichting
Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe.

Op deze doelstelling zijn geen majeure afwijkingen toe te lichten.

Verbonden Partijen

Deze subdoestelling heeft geen verbonden partijen.

ga terug