Jaarstukken 2018

Onderwijs

Meer details

Wat heeft dat per product gekost?

x € 1.000

Omschrijving

Actuele
begroting
2017

Reali-
satie
2017

Nominale
begroting
2018

Actuele
begroting
2018

Reali-
satie
2018

Verschil
actueel/
realisatie

Actuele
begroting
2019

Baten

07-2-1-1

Talentontwikkeling 0-12 jaar

6140

Cognitie 0-12

17.052

18.512

17.052

20.604

19.745

-859

17.196

6141

Zorg 0-12

320

320

320

320

268

-52

320

6142

Talentontwikkeling 0-12

42

33

42

42

47

5

42

Lasten

07-2-1-1

Talentontwikkeling 0-12 jaar

6111

Het Jonge Kind

0

0

0

0

0

0

0

6140

Cognitie 0-12

19.453

20.912

22.197

21.749

20.880

869

23.955

6141

Zorg 0-12

3.917

3.825

3.985

4.093

3.960

133

4.372

6142

Talentontwikkeling 0-12

3.358

3.134

3.402

3.441

3.072

369

2.946

6143

Talentontwikkeling 0-12 Cultuureducatie

2.960

2.990

2.920

2.943

3.369

-426

3.036

Saldo baten en lasten

-12.273

-11.995

-15.090

-11.260

-11.221

39

-16.751

Toevoeging reserves

1.000

1.000

-1.000

0

0

0

0

Onttrekking reserves

2

2

2

1.002

1.002

0

2

Saldo na mutaties reserves

-13.272

-12.994

-14.089

-10.258

-10.219

39

-16.750

Investeringen

Subsidies

€ 1.000 euro

Subsidie-
doelstelling

Omschrijving Subsidiedoelstelling

Begroting 2018

Realisatie 2018

Verschil

Voorschoolse Educatie & Peuterspeelzaalwerk

De startpositie van jonge kinderen verbeteren die het risico lopen op een achterstand in (taal)ontwikkeling door middel van o.a. Voorschoolse Educatie & Peuterspeelzaalwerk

11.578

11.470

108

Versterken van taal

Het realiseren van de beoogde effecten conform de Beleidsregel Onderwijs Utrecht, Goed onderwijs voor elk kind, binnen het thema Cognitie 0-12

4.676

4.448

228

Taalschool: taal onderwijs voor nieuwkomers van 4 t/m 12 jaar

Het realiseren van de beoogde effecten conform de Beleidsregel Onderwijs Utrecht, Goed onderwijs voor elk kind, binnen het thema Cognitie 0-12

614

614

0

Verkeersexamen in de wijken

Resultaat Verkeersveiligheid PO groep 7/8 afsluiten met theoretisch en praktisch examen

30

35

-5

Schoolmaatschappelijk werk PO

Leerlingen ondersteunen bij achterstanden in hun ontwikkeling op school (Buurtteams)

1.225

1.219

6

Overgang PO naar VO

Het realiseren van de beoogde effecten conform de Beleidsregel Onderwijs Utrecht, Goed onderwijs voor elk kind, binnen het thema Schoolloopbaan 12-23

209

209

0

Leerlingenbegeleiding PO

Het realiseren van de beoogde effecten conform de Beleidsregel Onderwijs Utrecht 2015, Goed onderwijs voor elk kind, binnen het thema Zorg 0-12

1.213

1.195

18

Onderwijsondersteuning woonwagen- en Romaleerlingen PO

Leerlingen ondersteunen bij achterstanden in hun ontwikkeling op school

90

89

1

Conciërges PO

Leerlingen en personeel voelen zich veilig in en rondom de school

281

285

-4

Combinatiefuncties onderwijs, activiteiten brede talentontwikkeling en programma Brede Scholen

Het realiseren van de beoogde effecten conform de Beleidsregel Onderwijs Utrecht, Goed onderwijs voor elk kind, binnen het thema Talentontwikkeling 0-12

1.262

1.128

134

Uitvoerende Combinatiefuncties Cultuur

Organisatie en uitvoering van culturele activiteiten op het terrein van talentontwikkeling in samenhang met het programma op (brede) scholen

142

124

18

Inzet buurtsportcoaches (subsidietender Sport)

Organisatie en uitvoering van talentontwikkeling op het terrein van sport, in samenhang met het programma op de (brede) scholen

353

360

-7

Uitvoerende Combinatiefuncties Sport

Organisatie en uitvoering van talentontwikkeling op het terrein van sport, in samenhang met het programma op de (brede) scholen

494

485

9

Burgerschap PO

Vredeseducatie

26

26

0

Cultuureducatie (onderwijs)

Kinderen in het basis- en voortgezet onderwijs in contact brengen met een breed aanbod van kunst en cultuur in en rondom de school. De scholen stimuleren om planmatig hun onderwijs cultuureducatie vorm te geven

1.745

1.748

-3

Cultuureducatie onderwijs (UCK)/amateurkunsteducatie

Amateurkunsteducatie, vrije cursusaanbod in de stad

976

1.386

-410

Zorgplatform

Coördinatie van het onderdeel 0-4 jaar binnen zorgplatform en bieden van ambulante begeleiding gericht op een vloeiende overgang van kinderen van voorschoolse voorziening naar het primair (speciaal) onderwijs

102

100

2

Totaal

Subdoelstelling Onderwijs

25.016

24.921

95

ga terug