Jaarstukken 2018

Onderwijs

Financiën

Wat heeft dat gekost?

x € 1.000

Omschrijving

Actuele
begroting
2017

Realisatie
2017

Nominale
begroting
2018

Actuele
begroting
2018

Realisatie
2018

Verschil
actueel/
realisatie

Actuele
begroting
2019

Baten

07-2-1-1

Talentontwikkeling 0-12 jaar

17.414

18.865

17.414

20.966

20.060

-906

17.558

Lasten

07-2-1-1

Talentontwikkeling 0-12 jaar

29.687

30.861

32.504

32.226

31.281

945

34.309

Saldo baten en lasten

-12.273

-11.995

-15.090

-11.260

-11.221

39

-16.751

Toevoeging reserves

1.000

1.000

-1.000

0

0

0

0

Onttrekking reserves

2

2

2

1.002

1.002

0

2

Saldo baten en lasten

-13.272

-12.994

-14.089

-10.258

-10.219

39

-16.750

Financiële toelichting
Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe.

Talentontwikkeling 0-12 jaar
De baten op talentontwikkeling 0-12 zijn 0,906 miljoen euro lager dan begroot. Dit wordt veroorzaakt door rijksmiddelen die niet zijn ingezet in 2018 (0,828 miljoen euro). Deze middelen zijn in de afgelopen jaren opgebouwd voor gefaseerde inzet ten behoeve van het onderwijsachterstandenbeleid en om de geanticipeerde korting op de rijksmiddelen op te vangen. Op het laatste moment is deze korting voor 2018 uitgesteld, waardoor inzet niet nodig was. Dit betreft een specifieke uitkering die niet op een andere manier ingezet kan worden. Daarnaast dragen verschillende kleine posten bij aan het restant van 0,078 miljoen euro lagere baten.

De lasten zijn 0,945 miljoen euro lager dan begroot. De lagere lasten vallen grotendeels weg tegen de lagere baten. Wat aan baten niet gerealiseerd is, is ook niet uitgegeven. Het saldo van 0,039 miljoen euro is opgebouwd uit incidenteel lagere lasten (0,465 miljoen euro) wat voor een groot deel (0,410 miljoen euro incidenteel hogere lasten) is ingezet om, conform de eerdere toezegging aan de Raad, het Utrechts Centrum voor de Kunsten in staat te stellen aan haar verplichtingen te voldoen.

Verbonden Partijen

Deze subdoelstelling heeft geen verbonden partijen.

ga terug