Jaarstukken 2018

Werk en Inkomen

Meer details

Wat heeft dat per product gekost?

x € 1.000

Omschrijving

Actuele
begroting
2017

Reali-
satie
2017

Nominale
begroting
2018

Actuele
begroting
2018

Reali-
satie
2018

Verschil
actueel/
realisatie

Actuele
begroting
2019

Baten

06-2-1-1

Re-integratie

6226

Reïntegratie

0

2.961

0

0

1.714

1.714

0

6368

Vers.Overvecht: Werk en ondernemerschap

0

0

0

0

0

0

0

06-2-1-2

Sociale werkvoorziening

6224

Sociale Werkvoorziening

4.063

159

3.972

0

0

0

0

Lasten

06-2-1-1

Re-integratie

6226

Reïntegratie

17.712

19.568

18.143

21.531

20.948

583

21.192

6368

Vers.Overvecht: Werk en ondernemerschap

250

258

250

251

250

1

303

06-2-1-2

Sociale werkvoorziening

6224

Sociale Werkvoorziening

26.190

22.307

21.476

20.588

21.036

-449

19.697

Saldo baten en lasten

-40.089

-39.013

-35.896

-42.370

-40.522

1.848

-41.191

Toevoeging reserves

0

0

0

0

0

0

0

Onttrekking reserves

1.546

1.537

0

2.122

2.122

0

0

Saldo na mutaties reserves

-38.543

-37.476

-35.896

-40.248

-38.400

1.848

-41.191

Investeringen

Subsidies

€ 1.000 euro

Subsidie-
doelstelling

Omschrijving Subsidiedoelstelling

Begroting 2018

Realisatie 2018

Verschil

Loonkostensubsidie

Loonkostensubsidie aan werkgevers die mensen uit de doelgroep WWB in dienst nemen

1.400

459

941

Activering jongeren

Stimuleren eigen kracht en activering van kwetsbare jongeren

87

90

-3

Ondersteuning reintegratie

Ondersteuning reintegratie

0

315

-315

Wet Sociale werkvoorziening

Uitvoering sociale werkvoorziening en begeleid werken

18.822

18.764

58

Totaal

Subdoelstelling Werk en Inkomen

20.309

19.628

681

ga terug