Jaarstukken 2018

Werk en Inkomen

Financiën

Wat heeft dat gekost?

x € 1.000

Omschrijving

Actuele
begroting
2017

Realisatie
2017

Nominale
begroting
2018

Actuele
begroting
2018

Realisatie
2018

Verschil
actueel/
realisatie

Actuele
begroting
2019

Baten

06-2-1-1

Re-integratie

0

2.961

0

0

1.714

1.714

0

06-2-1-2

Sociale werkvoorziening

4.063

159

3.972

0

0

0

0

Lasten

06-2-1-1

Re-integratie

17.962

19.826

18.393

21.782

21.199

584

21.495

06-2-1-2

Sociale werkvoorziening

26.190

22.307

21.476

20.588

21.036

-449

19.697

Saldo baten en lasten

-40.089

-39.013

-35.896

-42.370

-40.522

1.848

-41.191

Toevoeging reserves

0

0

0

0

0

0

0

Onttrekking reserves

1.546

1.537

0

2.122

2.122

0

0

Saldo baten en lasten

-38.543

-37.476

-35.896

-40.248

-38.400

1.848

-41.191

Financiële toelichting
Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe.

Re-integratie
De baten zijn 1,714 miljoen hoger. Dit wordt voor 1,315 miljoen euro verklaard door de ontvangst en raming van ESF subsidies (0,386 miljoen euro voor pro/vso scholen en 0,929 miljoen euro voor de regio). Daarnaast zijn de baten 0,393 miljoen euro hoger als gevolg van bijdragen van regiogemeenten voor de aanpak jeugdwerkloosheid. Tegenover deze baten staan ook hogere lasten.

Op basis van de meicirculaire gemeentefonds 2018 is met de Programmabegroting 2019 een bedrag van 0,601 miljoen euro aan de begroting 2018 toegevoegd (corresponderende post 'Participatie (voorheen IUSD)'). Dit extra budget is opgenomen bij de doelstelling Re-integratie, maar hoort  thuis bij de doelstelling Sociale werkvoorziening. Zonder deze toevoeging zijn de lasten 0,026 miljoen euro hoger dan begroot. De belangrijkste posten binnen dit saldo zijn:

  • De lasten die samenhangen met de hiervoor genoemde ESF-baten voor de regio en pro/vso scholen en aanpak jeugdwerkloosheid zijn 1,571 miljoen euro hoger.
  • In de begroting 2018 is extra budget opgenomen uit het bestuursakkoord statushouders waaronder 0,600 miljoen euro voor hogere kosten bijzondere bijstand. Doordat deze kosten binnen de doelstelling Armoedebestrijding konden worden opgevangen zijn de lasten 0,600 miljoen euro lager. Omdat daarnaast een deel van het extra budget bestemd was voor hogere kosten in 2019 zijn de lasten 0,588 miljoen euro lager.
  • De uitgaven voor de samenwerking met de uitzendbureaus, de SIB (Social Impact Bond???) ,The Colour Kitchen en de SIB Buzinezzclub kunnen vrijwel geheel ten laste van het revolverend fonds worden gebracht. Doordat deze onttrekking aan het revolverend fonds in 2018 niet is begroot, zijn de lasten 1,370 miljoen euro hoger.
  • De lasten op re-integratieactiviteiten binnen het ondersteuningsmodel zijn 1,616 miljoen euro lager. Dit wordt onder meer verklaard door het niet bestede extra re-integratiebudget voor statushouders (1 miljoen euro) en lagere uitgaven voor de duurzaamheidsbonus en nieuw beschut werk.
  • De lasten voor de kinderopvangregeling zijn 0,135 miljoen euro lager.

Sociale werkvoorziening
Wanneer we rekening houden met het onder de doelstelling Re-integratie verwerkte budget van 0,601 miljoen euro zijn de lasten per saldo 0,152 miljoen euro lager dan begroot (actuele begroting is dan 20,588 miljoen euro plus 0,601 miljoen euro). Als gevolg van een lagere realisatie van arbeidsplaatsen dan door het Rijk voorzien zijn de lasten 0,310 miljoen euro lager. Deze lagere realisatie wordt veroorzaakt door een hogere uitstroom uit de Wsw. Zoals toegelicht in de raadsbrief dashboard Werk en Inkomen derde kwartaal 2018 hebben we deze onderbesteding deels benut voor een aanvullende Wsw-subsidie aan UW. Hierdoor zijn de lasten weer 0,158 miljoen euro hoger.

Verbonden Partijen

Wigo4it bijdrage 0,39 miljoen euro
UW holding BV bijdrage 1,958 miljoen euro.

ga terug