Jaarstukken 2018

Cultuur

Financiën

Wat heeft dat gekost?

x € 1.000

Omschrijving

Actuele
begroting
2017

Realisatie
2017

Nominale
begroting
2018

Actuele
begroting
2018

Realisatie
2018

Verschil
actueel/
realisatie

Actuele
begroting
2019

Baten

10-1-2-1

Participatie

0

405

0

0

100

100

0

Lasten

10-1-2-1

Participatie

5.460

5.915

5.708

5.814

5.856

-42

6.329

Saldo baten en lasten

-5.460

-5.510

-5.708

-5.814

-5.756

58

-6.329

Toevoeging reserves

0

0

0

0

0

0

0

Onttrekking reserves

0

0

0

0

0

0

0

Saldo baten en lasten

-5.460

-5.510

-5.708

-5.814

-5.756

58

-6.329

Financiële toelichting
Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe.

Participatie
De gerealiseerde lasten vallen 0,04 miljoen euro hoger uit dan begroot. Deze overschrijding wordt mede veroorzaakt door de kosten voor het kunstproject ‘Vanishing Staircase’. Tegenover deze extra kosten staat een bijdrage van het Mondriaanfonds van 0,1 miljoen euro die is verantwoord onder de baten

Het saldo op gerealiseerde baten en lasten is 0,06 miljoen euro positief. Dit positieve saldo wordt voornamelijk veroorzaakt doordat een aantal kunstprojecten in de openbare ruimte zijn doorgeschoven naar komende jaren.

Verbonden Partijen

Deze subdoelstelling heeft geen verbonden partijen.

ga terug