Jaarstukken 2018

Cultuur

Financiën

Wat heeft dat gekost?

x € 1.000

Omschrijving

Actuele
begroting
2017

Realisatie
2017

Nominale
begroting
2018

Actuele
begroting
2018

Realisatie
2018

Verschil
actueel/
realisatie

Actuele
begroting
2019

Baten

10-1-1-1

Programmering en productie

0

13

2

2

15

13

2

Lasten

10-1-1-1

Programmering en productie

43.396

44.418

42.928

43.228

43.273

-45

43.908

Saldo baten en lasten

-43.396

-44.406

-42.926

-43.226

-43.258

-32

-43.906

Toevoeging reserves

0

0

2

235

233

2

2

Onttrekking reserves

2.732

2.760

132

132

160

28

132

Saldo baten en lasten

-40.665

-41.646

-42.796

-43.329

-43.331

-2

-43.777

Financiële toelichting
Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe.

Programmering en productie
De gerealiseerde lasten vallen per saldo 0,05 miljoen euro hoger uit dan begroot. Deze overschrijding is het saldo van diverse onder- en overbestedingen waaronder extra kosten als gevolg van het faillissement van Museum Oud Amelisweerd en financiële meevallers zoals niet besteed subsidiegeld door derden (terugvordering).  

Verbonden Partijen

Deze subdoelstelling heeft geen verbonden partijen.

ga terug