Jaarstukken 2018

Openbare Ruimte en Groen

Financiën

Wat heeft dat gekost?

x € 1.000

Omschrijving

Actuele
begroting
2017

Realisatie
2017

Nominale
begroting
2018

Actuele
begroting
2018

Realisatie
2018

Verschil
actueel/
realisatie

Actuele
begroting
2019

Baten

05-2-3-1

Het afval ophalen en de infrastructuur

42.503

43.215

43.957

43.627

44.818

1.190

47.004

Lasten

05-2-3-1

Het afval ophalen en de infrastructuur

30.446

31.784

31.701

31.202

32.644

-1.443

34.044

Saldo baten en lasten

12.056

11.431

12.257

12.426

12.173

-252

12.960

Toevoeging reserves

0

0

0

0

0

0

0

Onttrekking reserves

153

166

101

101

109

9

3

Saldo baten en lasten

12.209

11.597

12.358

12.527

12.283

-244

12.963

Financiële toelichting
Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe.

Het afval ophalen en de infrastructuur
Eind 2018 is materieel verkocht dat een voordeel in de baten veroorzaakt van 0,5 miljoen euro. Een nadeel van 0,3 miljoen euro in de baten ontstaat doordat er in 2018 minder aanslagen afvalstoffenheffing zijn opgelegd dan verwacht in de tariefopstelling 2018. Daarnaast is er een voordeel in de baten veroorzaakt door eindafrekeningen van voorgaande jaren met betrekking tot verschillende afval- en grondstofstromen, zoals kunststof, ad 0,7 miljoen euro.

Zoals eerder verwoord is bij de implementatie van Het Nieuwe Inzamelen een pas op de plaats gemaakt. Dit heeft tot gevolg gehad dat we meer capaciteit in menskracht en materieel hebben nodig gehad dan eerder verwacht. Daar staat wel een voordeel in de lasten tegenover als gevolg van het later aanschaffen van ondergrondse containers. Per saldo zijn de lasten door voorgaande oorzaken 0,9 miljoen euro hoger. In de lasten is verder een nadeel ven 0,3 miljoen euro door hogere kosten aan brandbaar afval van de afscheidingsstations vanwege toenemende hoeveelheden en andere prijsstijgingen.

Verbonden Partijen

ga terug