Jaarstukken 2018

Bereikbaarheid

Financiën

Wat heeft dat gekost?

x € 1.000

Omschrijving

Actuele
begroting
2017

Realisatie
2017

Nominale
begroting
2018

Actuele
begroting
2018

Realisatie
2018

Verschil
actueel/
realisatie

Actuele
begroting
2019

Baten

04-1-2-1

Uitvoering fiets- en voetgangersprojecte

6.444

1.302

89

2.812

3.997

1.185

312

04-1-2-2

Uitvoering projecten Openbaar Vervoer

33.445

26.763

32.780

44.344

30.957

-13.387

18.934

04-1-2-3

Uitvoering projecten auto (gebruik)

4.000

124

3.000

0

113

113

0

Lasten

04-1-2-1

Uitvoering fiets- en voetgangersprojecte

18.324

17.087

16.772

16.645

10.606

6.039

12.155

04-1-2-2

Uitvoering projecten Openbaar Vervoer

27.344

16.768

34.121

48.479

39.388

9.091

42.854

04-1-2-3

Uitvoering projecten auto (gebruik)

16.495

5.719

6.499

4.757

836

3.921

4.279

Saldo baten en lasten

-18.275

-11.385

-21.523

-22.725

-15.763

6.962

-40.042

Toevoeging reserves

12.687

12.687

17.876

11.698

11.698

0

31.611

Onttrekking reserves

15.861

11.660

21.232

15.950

6.146

-9.804

36.188

Saldo baten en lasten

-15.101

-12.412

-18.166

-18.473

-21.315

-2.842

-35.465

Financiële toelichting
Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe.

Algemene toelichting
Het Meerjaren Perspectief Bereikbaarheid (MPB) geeft inzicht in alle maatregelen en projecten uit de opgave Mobiliteit tot en met 2033. Bovenstaande begrotings- en realisatiecijfers zijn een jaarsnede van deze meerjarige investeringsprojecten, die zijn gebaseerd op de actuele uitvoeringsplanning (het kasritme). In de jaarlijkse verantwoording rapporteren we over de afwijkingen van de begrote planning van de projecten in het huidige jaar. De voor- en nadelen ten opzichte van de begroting worden verrekend met de reserve Bereikbaarheid. Hiermee is het MPB een gesloten financieel systeem.

De afwijkingen ten opzichte van de begrote planning kunnen ontstaan door vertraging of versnelling van projecten (kasritme). Dit leidt tot een verschuiving van de lasten en baten over de verschillende jaarsnedes.
Daarnaast kunnen projecten die in enig jaar worden afgesloten leiden tot voor- of nadelen. Deze voor- en nadelen worden betrokken bij de herprogrammering van het MPB in het volgende jaar.

Meer informatie over af te sluiten projecten in 2018 is terug te vinden in de bijlage ‘Af te sluiten investeringen’.

De baten zijn 12,089 miljoen euro lager dan begroot en de lasten zijn 30,051 miljoen euro lager dan begroot. Per saldo onttrekken we 9,804 miljoen euro minder aan de reserve. Omdat we volgens de financiële spelregels niet meer mogen storten in de reserve dan begroot, ontstaat er een voordelig resultaat van 8,158 miljoen euro.

Uitvoeren van projecten en maatregelen die fiets en voetgangers als vormen van vervoer aantrekkelijker maken in een verkeersveilige stad en verkeersveiligheid
De baten zijn in 2018 1,185 miljoen euro hoger dan begroot. Er zijn incidentele extra opbrengsten door de afrekening van de subsidie Beter Benutten voor het Smakkelaarsveld (0,172 miljoen euro) en de afrekening van de subsidie lokaal Maatwerk 2017 (0,380 miljoen euro). Daarnaast zijn de subsidies op lopende projecten 0,633 miljoen euro hoger dan geraamd (onder andere subsidie Randstadspoor).

De lasten zijn 6,039 miljoen euro lager dan begroot
Doordat enkele fiets- en voetgangersprojecten en projecten verkeersveiligheid niet (volledig) in 2018 zijn uitgevoerd, zijn de lasten bijna 9 miljoen euro lager. Dit geldt onder andere voor de projecten doorfietsroutes (2,2 miljoen euro), Fietsparkeren binnenstad (1,356 miljoen euro) en de herinrichting winkel wandel gebied 'Lange Nieuw straat/Weide Doelen (1,350 miljoen euro). Daarnaast zijn nog niet alle in het MPB 2018 beschikbaar gekomen middelen voor continuïteitverkeersveiligheid besteed. Voor de uitvoering van het project visie Kanaalstraat /Amsterdamsestraatweg is vanuit krachtwijken een bijdrage ontvangen die nog niet is ingezet in 2018.

Bij de jaarafsluiting wordt een aantal projecten afgesloten met per saldo een positief resultaat van 1,153 miljoen euro. Na verrekening van een bijdrage krachtwijken van 0,441 miljoen euro, sluiten we het project Economisch Investeringsfonds (EIF) in 2018 af met een voordelig saldo van 0,866 miljoen euro. Meer informatie over af te sluiten projecten in 2018 is terug te vinden in de bijlage ‘Af te sluiten investeringen’.

Tot slot zijn de lasten 4 miljoen euro hoger doordat het tijdelijk terughalen van het voorschot aan de grondexploitatie stationsgebied voor de Moreelsebrug (Rabobrug) niet noodzakelijk is gebleken voor de stand van de reserve binnen het MPB. Hierdoor is een begrote bijdrage van 4 miljoen euro niet ontvangen.

Uitvoeren van projecten en maatregelen die het gebruik van openbaar vervoer bevorderen
De baten zijn 13,387 miljoen euro lager dan begroot. Dit komt voornamelijk door lagere subsidieontvangst voor projecten waaronder de HOV Transwijk (Z80) (11,4 miljoen euro) en de Uithoflijn (1,5 miljoen euro). In verband met de financiële techniek van het activeren van het project HOV Dichterswijk/van Zijstweg (Z90) zijn de baten 0,989 miljoen euro lager. Daarnaast zijn er ook hogere subsidiebaten voor het project busbaan Kruisvaart (1 miljoen euro), dat we in 2018 afsluiten.

De lasten zijn 20,091 miljoen euro lager dan begroot. Tegenover de hierboven genoemde lagere subsidiebaten staan ook lagere uitgaven, onder andere door vertraging in de uitvoering van projecten. Hieronder worden de twee grootste projecten toegelicht:
Voor HOV bestaande stad Z80 zijn de risicoposten van 5,6 miljoen euro en de geluidsmaatregelen van 2,6 miljoen niet uitgegeven (verschuiving naar 2019) en is 2,7 miljoen minder gefactureerd als gevolg van een lichte vertraging van de werkzaamheden. Verder is er een voordeel van 1 miljoen euro door diverse afwijkingen. Op basis van besluitvorming Werkend Tramvervoersysteem Uithoflijn is op de balans een nog te betalen post opgenomen (11 miljoen euro). Door de vertraagde realisatie van de Uithoflijn kan een aantal gemeentelijke werkzaamheden (1,4 miljoen euro) pas in 2019 worden uitgevoerd. Dit betreft onder andere de herinrichting Bleekstraat en Ledig Erf. Ook kunnen verkeersregelinstallaties pas worden geoptimaliseerd tijdens het proefbedrijf van de trambaan in 2019.

In verband met de financiële techniek van het activeren van het project HOV bestaande stad Z90 (van Zijstweg) zijn de lasten 4,2 miljoen euro lager. De activering van dit project was nog niet in de begroting verwerkt.
Daarnaast worden bij de jaarafsluiting een aantal projecten afgesloten met per saldo een positief resultaat van 2,133 miljoen euro. Meer informatie over af te sluiten projecten in 2018 is terug te vinden in de bijlage ‘Af te sluiten investeringen’.

Uitvoeren van projecten en maatregelen die bijdragen aan autogebruik dat past in een aantrekkelijke en bereikbare stad
De baten zijn 0,113 miljoen euro hoger dan begroot. Dit betreft bijdragen voor projecten op het gebied van slimme kruisingen die wij in opdracht van de provincie uitvoeren.

De lasten zijn 3,921 miljoen euro lager dan begroot.
De benodigde bijdrage vanuit het programma bereikbaarheid voor het project 'NOUW Leidsche Rijn Centrum' is 1 miljoen euro lager. In verband met een incidentele bijdrage vanuit Stadswerken voor de uitvoering van de projecten Eykmanlaan (0,976 miljoen euro) en de herinrichting van de Schoolstraat (1,244 miljoen euro) zijn de lasten 2,2 miljoen euro lager. Tot slot zijn de lasten door de vertraging van onder andere de uitvoering van het 'wegnummer- en informatiesysteem' en de 'Binnenstedelijke verbindingsweg Socrateslaan Beneluxbaan Oost', per saldo 0,7 miljoen euro lager.

Verbonden Partijen

Deze subdoelstelling heeft geen verbonden partijen.

ga terug