Jaarstukken 2018

Bereikbaarheid

Financiën

Wat heeft dat gekost?

x € 1.000

Omschrijving

Actuele
begroting
2017

Realisatie
2017

Nominale
begroting
2018

Actuele
begroting
2018

Realisatie
2018

Verschil
actueel/
realisatie

Actuele
begroting
2019

Baten

04-1-1-1

Mobiliteitsmanagement Gebruiker Centraal

3.557

1.794

112

248

1.176

928

0

Lasten

04-1-1-1

Mobiliteitsmanagement Gebruiker Centraal

8.524

5.858

2.802

5.840

3.991

1.849

4.132

Saldo baten en lasten

-4.967

-4.063

-2.690

-5.592

-2.815

2.777

-4.132

Toevoeging reserves

0

0

0

0

0

0

0

Onttrekking reserves

4.832

3.928

2.690

3.979

1.202

-2.777

2.452

Saldo baten en lasten

-135

-135

0

-1.613

-1.613

0

-1.680

Financiële toelichting
Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe.

Algemene toelichting
Het Meerjaren Perspectief Bereikbaarheid (MPB) geeft inzicht in alle maatregelen en projecten uit de opgave Mobiliteit tot en met 2033. Bovenstaande begrotings- en realisatiecijfers zijn een jaarsnede van deze meerjarige investeringsprojecten, die zijn gebaseerd op de actuele uitvoeringsplanning (het kasritme). In de jaarlijkse verantwoording rapporteren we over de afwijkingen van de begrote planning van de projecten in het huidige jaar. De voor- en nadelen ten opzichte van de begroting worden verrekend met de reserve Bereikbaarheid. Hiermee is het MPB een gesloten financieel systeem.

De afwijkingen ten opzichte van de begrote planning kunnen ontstaan door vertraging of versnelling van projecten (kasritme). Dit leidt tot een verschuiving van de lasten en baten over de verschillende jaarsnedes.
Daarnaast kunnen projecten die in enig jaar worden afgesloten leiden tot voor- of nadelen. Deze voor- en nadelen worden betrokken bij de herprogrammering van het MPB in het volgende jaar.

Meer informatie over af te sluiten projecten in 2018 is terug te vinden in de bijlage ‘Af te sluiten investeringen’.

Uitvoeren van maatregelen in het kader van mobiliteitsmanagement (De Gebruiker Centraal). Schoon vervoer, goederenvervoer en verkeersmanagement
De baten zijn 0,928 miljoen euro hoger dan begroot en de lasten zijn 1,849 miljoen euro lager dan begroot. Per saldo hoeven we daarom 2,777 miljoen euro minder uit de reserve Bereikbaarheid te onttrekken.

Het voordeel op de baten van 0,928 miljoen euro wordt voornamelijk veroorzaakt door niet begrote bijdragen voor Proof of Concept en De Gebruiker Centraal.

Tegenover de niet begrote baten van Proof of Concept en De Gebruiker Centraal staan niet begrote (en dus hogere)lasten van 1,133 miljoen euro.
Van de in het coalitie akkoord beschikbare gestelde middelen voor luchtkwaliteit is een bedrag van 1,1 miljoen euro nog niet besteed in 2018. De overige verschillen betreffen afwijkingen van het kasritme, waaronder een onderbesteding op de in het MPB 2018 beschikbaar gestelde gelden voor continuïteit Schoon Vervoer (0,564 miljoen euro). De niet bestede bedragen blijven beschikbaar voor de betreffende projecten in latere jaren.

In de stuurgroep Goed op Weg zijn de definitieve bijdragen vastgesteld voor de cofinanciering van projecten Beter Benutten Vervolg. Hierdoor kunnen de projecten afgesloten worden met in totaal een positief resultaat van 0,579 miljoen euro.

Verbonden Partijen

Deze subdoelstelling heeft geen verbonden partijen.

ga terug