Jaarstukken 2018

Bewoners en Bestuur

Financiën

Wat heeft dat gekost?

x € 1.000

Omschrijving

Actuele
begroting
2017

Realisatie
2017

Nominale
begroting
2018

Actuele
begroting
2018

Realisatie
2018

Verschil
actueel/
realisatie

Actuele
begroting
2019

Baten

01-3-1-1

Bewoners betrekken

425

551

425

425

566

141

425

Lasten

01-3-1-1

Bewoners betrekken

16.636

17.313

16.579

17.226

17.894

-668

17.148

Saldo baten en lasten

-16.211

-16.762

-16.154

-16.801

-17.328

-527

-16.723

Toevoeging reserves

0

0

0

0

0

0

0

Onttrekking reserves

225

225

0

0

0

0

0

Saldo baten en lasten

-15.986

-16.537

-16.154

-16.801

-17.328

-527

-16.723

Financiële toelichting
Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe.

Bewoners betrekken bij vraagstukken die voor hen belangrijk zijn
De niet begrote baten 2018 bedragen 0,141 miljoen euro. Dit bedrag is voor 0,105 miljoen euro toe te schrijven aan het feit dat de terugbetaling van de salariskosten van fractiemedewerkers, die de gemeente Utrecht gedurende het jaar heeft voorgeschoten, enigszins hoger uitvalt dan begroot en voor 0,036 miljoen euro aan incidentele inkomsten bij het Initiatievenfonds.

De realisatie van de lasten is 0,790 miljoen euro hoger dan begroot. Dit nadeel is als volgt opgebouwd:

  • Een validatie door een actuaris van APG liet zien dat de voorziening voor dit bedrag te laag was opgenomen wegens het ontbreken van een reservering voor het nabestaandenpensioen en de toevoeging van de pensioenopbouw 2018. Deze wijzigingen leidden tot een hogere contante waarde berekening, waardoor er aanvullend nog 0,659 miljoen euro gestort moest worden.
  • Raadsorganen heeft een negatief resultaat van 0,2 miljoen euro gerealiseerd vanwege de niet begrote kosten voor de gemeenteraadsverkiezingen à 0,15 miljoen euro en vanwege extra kosten voor de accountantscontrole à 0,05 miljoen euro, omdat de accountant een hogere fee heeft bedongen bij de commissie Financiën in verband met de intensivering van hun controlewerkzaamheden in opdracht van hun toezichthouder.
  • Bij het Initiatievenfonds is er sprake van een onderbesteding van 0,153 miljoen euro.
  • Overige incidentele nadelen à 0,084 miljoen euro.

Verbonden Partijen

Deze subdoelstelling heeft geen verbonden partijen.

ga terug