Jaarstukken 2018

Stedelijke Ontwikkeling

Financiën

Wat heeft dat gekost?

x € 1.000

Omschrijving

Actuele
begroting
2017

Realisatie
2017

Nominale
begroting
2018

Actuele
begroting
2018

Realisatie
2018

Verschil
actueel/
realisatie

Actuele
begroting
2019

Baten

02-2-1-1

Ruimtelijke herontwikkelingsplannen

762

1.486

762

762

2.132

1.370

762

02-2-1-2

Investeren in Stedelijke herontwikkeling

0

322

0

0

1.013

1.013

0

02-2-1-3

Grondexploitaties

27.329

25.013

19.990

13.957

10.843

-3.115

39.102

Lasten

02-2-1-1

Ruimtelijke herontwikkelingsplannen

4.750

5.425

4.783

4.745

6.092

-1.347

4.852

02-2-1-2

Investeren in Stedelijke herontwikkeling

8.919

3.167

11.391

16.174

13.292

2.882

7.806

02-2-1-3

Grondexploitaties

27.221

3.173

19.882

13.849

11.735

2.114

38.967

Saldo baten en lasten

-12.799

15.055

-15.303

-20.049

-17.131

2.917

-11.761

Toevoeging reserves

9.925

9.925

5.225

5.425

5.425

0

6.125

Onttrekking reserves

11.877

5.803

14.348

19.108

15.213

-3.895

17.022

Saldo baten en lasten

-10.847

10.934

-6.180

-6.366

-7.343

-977

-864

Financiële toelichting
Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe.

Ruimtelijke herontwikkelingsplannen
Door de aanhoudende groei van de markt in 2018 waren er meer particuliere initiatieven dan verwacht. De omzet op intentie- en anterieure overeenkomsten gesloten met ontwikkelende partijen in de stad is hierdoor gestegen. Onderdeel van deze overeenkomsten is het verhalen van de plankosten. Daarnaast is de opbrengst van de uitgifte van een stuk grond nabij winkelcentrum De Gaard op de prestatiedoelstelling ruimtelijke herontwikkelingsplannen verantwoord. Zoals vastgelegd in de overeenkomst wordt de opbrengst van de uitgifte in delen terugbetaald aan de ontwikkelaar ten behoeve van de inrichting van de openbare ruimte. Zowel de baten als de lasten zijn 1,370 miljoen euro hoger dan begroot. Door diverse kleine afwijkingen zijn de overige lasten 0,023 miljoen euro lager dan begroot.

Investeren in Stedelijke Herontwikkeling

Bij het MPSO 2018 is de (her)programmering van de middelen uit de reserve Investeringsimpuls RSU vastgesteld door de gemeenteraad. Volgens de bijbehorende planning is een bedrag van 16,174 miljoen euro aan lasten begroot. De gerealiseerde lasten bedragen 13,292 miljoen euro. Voor het merendeel van de afwijkingen geldt dat de voorbereiding van de uitvoering van de geplande projecten is opgepakt, maar dat daadwerkelijke besteding van middelen in 2019 of verspreid over de komende jaren plaatsvindt. In 2018 is er een bedrag van 1,013 miljoen euro aan baten gerealiseerd. Dit bedrag bestaat uit een provinciale bijdrage aan het project Openbare ruimte Arno/Tiberdreef/Stationsgebied Overvecht en exploitatiebijdragen in de opgave USP/Rijnsweerd en Merwedekanaalzone.

Grondexploitaties
Voor een gedetailleerde toelichting op de actuele ontwikkeling op de meerjarige grondexploitaties verwijzen wij naar het Meerjaren Perspectief Ruimte 2019 (MPR  2019) dat gelijktijdig met deze Jaarstukken voorligt. Het resultaat op deze prestatiedoelstelling is per saldo 1,001 miljoen euro nadelig en is opgebouwd uit de volgende onderdelen:
Voor een gedetailleerde toelichting op de actuele ontwikkeling op de meerjarige grondexploitaties verwijzen wij naar het Meerjaren Perspectief Ruimte 2019 (MPR  2019) Het resultaat op deze prestatiedoelstelling is per saldo 1,001 miljoen euro nadelig en is opgebouwd uit de volgende onderdelen:

 • Een positief saldo van 0,540 miljoen euro op de afsluiting van de grondexploitatie Gerrit Rietveld College.
 • Een positief saldo van 0,018 miljoen euro op de afsluiting van de grondexploitatie Rijnhuizenlaan.
 • Een positief saldo van 3,400 miljoen euro vanwege tussentijdse winstnemingen op de grondexploitaties Veemarkt, Duurstedelaan, Uitbreiding Bedrijventerrein Overvecht en Oudenrijn West en van Lieflandlaan.
 • Een negatief saldo van 0,128 miljoen euro op de afsluiting van de grondexploitatie Victor Hugoplantsoen.
 • Een negatief saldo van 0,006 miljoen euro op diverse oude projecten.
 • Een negatief saldo van 0,346 miljoen euro op de strategische verwervingen en voorraadfunctie.
 • Een negatief saldo van 2,006 miljoen euro betreft de herwaardering van de strategische voorraad
 • Een negatief saldo van 0,085 miljoen euro betreft de kosten voor de uitwerking van het gebiedsplan Zuilense Vecht. Na vaststelling van de grondexploitatie worden de gemaakte plankosten ten laste van de grondexploitatie gebracht.
 • Een negatief saldo van 0,090 miljoen euro betreft de toevoeging van de winstneming van Lieflandlaan aan de voorziening negatieve grondexploitaties. Het resultaat van de grondexploitatie van Lieflandlaan is onderdeel van de benodigde voorziening op negatieve grondexploitaties.
 • Een negatief saldo van 1,615 miljoen euro betreft kosten voor de ontwikkeling van deelgebied 5 van de Merwedekanaalzone. Parallel aan het opstellen van de Omgevingsvisie werken ontwikkelaars, eigenaren en de gemeente intensief samen aan het stedenbouwkundig plan voor de stadswijk Merwede. Een Samenwerkingsovereenkomst met de particuliere samenwerkende grondeigenaren en de gemeente is in voorbereiding. Eind 2018 heeft het college een besluit genomen over de toekomst van de gebouwen en huurders op het voormalige OPG-terrein. Na vaststelling van de grondexploitatie worden de gemaakte plankosten die betrekking hebben op ons eigen bezit (OPG-terrein en busstalling) ten laste van de grondexploitatie gebracht.
 • Een negatief saldo van 0,315 miljoen euro betreft kosten voor de ontwikkeling van deelgebied 6 van de Merwedekanaalzone. Vooruitlopend op de op te stellen ontwikkelvisie voor deelgebied 6 is gewerkt aan de financiële strategie en grondstrategie. Om de voorziening negatieve grondexploitaties op het bij de actualisatie van de grondexploitaties voor het MPSO bepaalde niveau te brengen, is een dotatie aan de voorziening negatieve grondexploitaties gedaan van 0,368 miljoen euro.

Daarnaast worden de in 2018 gerealiseerde lasten en baten op de grondexploitatie verantwoord. Deze zijn lager dan geraamd, omdat een deel van de geplande werkzaamheden in 2019 wordt uitgevoerd. De lasten en baten zullen later worden gerealiseerd. Het saldo van de jaarlijkse lasten en baten grondexploitaties wordt verrekend met de balanspost onderhanden werk.

Verbonden Partijen

ga terug