Jaarstukken 2018

Stedelijke Ontwikkeling

Financiën

Wat heeft dat gekost?

x € 1.000

Omschrijving

Actuele
begroting
2017

Realisatie
2017

Nominale
begroting
2018

Actuele
begroting
2018

Realisatie
2018

Verschil
actueel/
realisatie

Actuele
begroting
2019

Baten

02-1-1-1

Ruimtelijke ontwikkelingen

0

1.900

0

0

1.461

1.461

0

02-1-1-2

Stedelijke kaders

499

746

499

506

323

-183

510

Lasten

02-1-1-1

Ruimtelijke ontwikkelingen

-5.326

-3.583

-6.049

-6.204

-4.862

-1.343

-6.875

02-1-1-2

Stedelijke kaders

2.197

2.450

2.197

2.205

2.255

-50

2.219

Saldo baten en lasten

3.627

3.778

4.351

4.505

4.391

-114

5.165

Toevoeging reserves

0

0

0

0

0

0

0

Onttrekking reserves

0

0

0

426

426

0

0

Saldo baten en lasten

3.627

3.778

4.351

4.931

4.817

-114

5.165

Financiële toelichting
Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe.

Ruimtelijke ontwikkelingen

  • Er zijn hogere lasten en baten in verband met het beheer van de strategische verwervingen (1,377 miljoen euro).
  • Ter voorbereiding op de omgevingswet is in de Voorjaarsnota 2017 budget beschikbaar gesteld voor onder andere de invoering van een nieuw instrumentarium. Conform begroting is gewerkt aan de omgevingsvisies, het stadsbrede omgevingsplan en het leggen van een fundament voor de overige wettelijke instrumenten. Het digitale spoor kent echter vertraging door aanpassingen van de landelijke voorziening van het digitaal stelsel Omgevingswet. Hierdoor is er een onderbesteding van 0,321 miljoen euro. De werkzaamheden binnen het digitale spoor schuiven door naar 2019.
  • Als resultaat van uitgenomen budget voor overhead en taakstellingen zijn negatieve lasten begroot. Deze lasten zijn in de loop van het jaar toegerekend aan de producten. Per saldo resteert een nadeel van  0,398 miljoen euro op de algemene personele kosten. Dit nadeel  wordt voor 0,308 miljoen euro gecompenseerd door een voordeel op de overheadkosten in het ruimtelijk domein (programma Overhead).
  • Het voordelig resultaat op het strategiebudget van 0,193 miljoen euro (0,109 miljoen euro lager lasten en 0,084 miljoen euro hoger baten) komt vooral doordat uitgaven aan een aantal grotere strategische dossiers (samenwerking REOS, ontwikkelen REP in U10, voorbereiden RSU 2040) doorschuiven naar 2019.

Stedelijke kaders
Het nadelig resultaat op deze doelstelling is grotendeels het gevolg van tegenvallende legesinkomsten. Voor het project Cartesiusdriehoek (2000 woningen) is de bestemmingsplanprocedure uitgesteld naar 2019. Daarnaast zijn er bestemmingsplannen gemaakt voor kleinere projecten. Deze leveren in verhouding minder legesinkomsten op. Ook zijn in 2018 veel projecten opgestart waarvoor geen leges geheven kunnen worden, omdat ze worden betaald uit grondexploitaties (Leidsche Rijn en Merwedekanaalzone).

Verbonden Partijen

Deze subdoelstelling heeft geen verbonden partijen.

ga terug