Jaarstukken 2018

Sport

Financiën

Wat heeft dat gekost?

x € 1.000

Omschrijving

Actuele
begroting
2017

Realisatie
2017

Nominale
begroting
2018

Actuele
begroting
2018

Realisatie
2018

Verschil
actueel/
realisatie

Actuele
begroting
2019

Baten

11-1-1-1

Buitenaccommodaties

1.282

1.595

1.296

1.640

1.938

298

1.659

11-1-1-2

Binnensportaccomodaties

2.887

3.199

2.936

3.072

3.411

339

3.120

11-1-1-3

Zwembaden

4.143

4.449

4.212

4.216

4.941

725

4.284

11-1-1-4

Accommodatiebeleid

0

2

0

0

0

0

0

Lasten

11-1-1-1

Buitenaccommodaties

7.984

8.656

10.720

8.899

9.322

-423

10.564

11-1-1-2

Binnensportaccomodaties

9.995

10.023

10.373

9.803

9.982

-178

10.397

11-1-1-3

Zwembaden

9.701

9.457

9.873

9.227

9.476

-249

9.606

11-1-1-4

Accommodatiebeleid

670

724

685

794

810

-16

841

Saldo baten en lasten

-20.038

-19.616

-23.207

-19.795

-19.299

495

-22.344

Toevoeging reserves

1.759

1.759

48

3.446

3.446

0

48

Onttrekking reserves

1.644

1.994

1.646

2.512

2.570

58

2.474

Saldo baten en lasten

-20.153

-19.381

-21.610

-20.729

-20.176

553

-19.919

Financiële toelichting
Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe.

Sportaccommodaties
De baten van de sportaccommodaties laten een stijging zien van 1,362 miljoen euro.

  • In de actuele begroting 2018 zijn het nieuwe tarievenbeleid, de hogere bezetting en de groei van de capaciteit niet meegenomen.
  • Bij de buitenaccommodaties heeft uitbreiding van de veldcapaciteit 0,127 miljoen meer opgeleverd dan begroot. Daarnaast heeft de verkoop van materieel een incidentele bate van 0,088 miljoen opgeleverd. De verhuur van het onroerend goed heeft 0,020 miljoen euro meer opgeleverd dan begroot. Verder is er een incidentele bijdrage van 0,063 miljoen euro voor aanleg kunstgrasveld.
  • Bij de binnenaccommodaties heeft stijging van de bezetting geleid tot een toename van de baten van 0,299 miljoen euro. Daarnaast heeft de verkoop van materieel een incidentele bate van 0,040 miljoen euro opgeleverd.
  • Door het extreem goede weer zijn de bezoekersaantallen in zwembad Krommerijn enorm toegenomen, hetgeen geleid heeft tot een incidentele bate van 0,192 miljoen euro. Het aantal abonnementen en de losse kaartverkoop bij de overige zwembaden is ten opzichte van de begroting flink gestegen. Hierdoor is er 0,406 miljoen euro meer omgezet. De begroting van de onroerend goederen was in 2018 te laag vastgesteld, waardoor er 0,127 miljoen euro meer baten gerealiseerd zijn.

De lasten van de sportaccommodaties laten een stijging zien van 0,866 miljoen euro.

  • De exploitatielasten van de buitenaccommodaties laten een overschrijding zien van 0,270 miljoen euro door uitbreiding van de veldcapaciteit. Voor het onderhoud is 0,094 miljoen euro minder uitgegeven dan voorzien. De kapitaallasten stijgen met 0,151 miljoen euro door gereed gemelde investeringsprojecten. Daarnaast bedragen de incidentele lasten van het onroerend goed 0,096 miljoen euro.
  • Voor het onderhoud van de binnenaccommodaties is 0,057 miljoen euro meer uitgegeven dan voorzien. De kapitaallasten stijgen met 0,047 miljoen euro door gereed gemelde investeringsprojecten. Daarnaast bedragen de incidentele lasten van het onroerend goed 0,074 miljoen euro.
  • Voor het onderhoud van de zwembaden is 0,249 miljoen euro meer uitgegeven dan voorzien.
  • Het accommodatiebeleid laat een hogere doorbelasting van de overhead van 0,016 miljoen euro zien.

De toevoeging aan de reserve is conform begroting. De onttrekking uit de reserve vaste activa is 0,058 miljoen hoger dan begroot en dient ter dekking van de hogere kapitaallasten van de gereedgekomen investeringsprojecten.

Verbonden Partijen

Deze subdoelstelling heeft geen verbonden partijen.

ga terug