Jaarstukken 2018

Veiligheid

Meer details

Wat heeft dat per product gekost?

x € 1.000

Omschrijving

Actuele
begroting
2017

Reali-
satie
2017

Nominale
begroting
2018

Actuele
begroting
2018

Reali-
satie
2018

Verschil
actueel/
realisatie

Actuele
begroting
2019

Baten

09-1-2-1

Uitvoeren van de aanpak jeugdgroepen

6285

THOR Jongerenoverlas

0

1

0

0

1

1

0

Lasten

09-1-2-1

Uitvoeren van de aanpak jeugdgroepen

6006

Jeugd en Veiligheid

3.979

3.978

4.433

4.433

4.391

41

4.645

6013

Aanpak jeugdgroepen en jeugdige daders

1.248

1.332

1.249

1.390

1.385

5

1.487

6016

Aanpak ernstig overlastgevende gezinnen

74

76

74

74

87

-13

74

6285

THOR Jongerenoverlas

1.172

1.165

1.215

1.225

1.240

-15

1.258

Saldo baten en lasten

-6.473

-6.551

-6.971

-7.122

-7.103

19

-7.464

Toevoeging reserves

0

0

0

0

0

0

0

Onttrekking reserves

0

0

0

0

0

0

0

Saldo na mutaties reserves

-6.473

-6.551

-6.971

-7.122

-7.103

19

-7.464

Investeringen

Subsidies

€ 1.000 euro

Subsidie-
doelstelling

Omschrijving Subsidiedoelstelling

Begroting 2018

Realisatie 2018

Verschil

Jongerenwerk en veiligheid

Terugdringen van criminaliteit onder en ernstige overlast door jongeren en bieden van een duurzaam toekomstperspectief

3.123

3.463

-340

Buurtteams jeugd en gezin (veiligheid)

Integraal inzetten van jeugdzorgaanbod zonder indicatiestelling

1.141

1.141

0

Ondersteuning aanpak jeugd en veiligheid

Bijdrage in de kosten van organisaties die betrokken zijn bij de preventieve activiteiten in het kader van jeugd en veiligheid

74

73

1

Versnelling Overvecht Veiligheid

Versnelling Overvecht Veiligheid

0

160

-160

Totaal

Subdoelstelling Veiligheid

4.338

4.837

-499

ga terug