Jaarstukken 2018

Onderwijs

Meer details

Wat heeft dat per product gekost?

x € 1.000

Omschrijving

Actuele
begroting
2017

Reali-
satie
2017

Nominale
begroting
2018

Actuele
begroting
2018

Reali-
satie
2018

Verschil
actueel/
realisatie

Actuele
begroting
2019

Baten

01-2-1-1

Samenwerken en beïnvloeden

6022

Bovengemeentelijke samenwerking

1.495

1.505

879

924

930

6

946

6025

Internationale samenwerking

0

3

0

0

9

9

0

01-3-1-1

Bewoners betrekken

6020

Bestuursorganen

0

0

0

0

2

2

0

6035

Raadsorganen

425

498

425

425

529

104

425

6356

initiatievenfonds

0

39

0

0

36

36

0

6463

Wijkbureau's

0

14

0

0

0

0

0

01-3-2-1

Juist bestand persoonsgegevens

6026

Burgerzaken

8.093

8.175

7.444

7.058

7.629

571

6.493

6059

Experiment Bedrijven Investeringszones

156

168

156

156

162

6

156

01-3-2-2

Informatie aan bewoners

6027

Het Utrechts Archief

66

81

66

66

104

38

68

6038

KlantContactCentrum

0

0

0

0

26

26

0

01-3-2-3

Publieksdienstverlening

6039

Publieksdienstverlening

0

12

0

0

5

5

0

Lasten

01-1-2-1

Utrecht wordt nationaal en internationaa

6080

Profilering Utrecht

288

343

613

41

41

0

0

01-2-1-1

Samenwerken en beïnvloeden

6022

Bovengemeentelijke samenwerking

2.178

2.188

2.045

3.146

3.257

-112

3.563

6025

Internationale samenwerking

447

457

463

524

521

3

550

01-3-1-1

Bewoners betrekken

6020

Bestuursorganen

1.862

2.357

1.862

1.888

2.526

-638

1.888

6028

Volksfeesten

216

194

218

218

199

19

218

6035

Raadsorganen

5.250

5.274

5.210

5.252

5.504

-252

5.377

6036

Ombudszaken

52

5

52

52

0

52

46

6037

Burgerjaarverslag

5

0

5

5

0

5

34

6356

initiatievenfonds

4.494

4.219

4.546

4.546

4.429

117

4.646

6463

Wijkbureau's

4.757

5.262

4.686

5.264

5.234

30

4.940

6469

Leefbaarheidsbudget

0

1

0

0

2

-2

0

01-3-2-1

Juist bestand persoonsgegevens

6026

Burgerzaken

9.351

9.991

8.837

8.678

10.072

-1.393

8.584

6059

Experiment Bedrijven Investeringszones

150

152

150

150

4

146

150

01-3-2-2

Informatie aan bewoners

6027

Het Utrechts Archief

2.907

2.937

2.865

2.880

2.880

0

3.062

6038

KlantContactCentrum

3.220

3.796

3.287

3.635

4.186

-551

3.762

01-3-2-3

Publieksdienstverlening

6039

Publieksdienstverlening

1.975

1.571

1.574

1.786

1.719

67

1.088

Saldo baten en lasten

-26.917

-28.254

-27.442

-29.436

-31.144

-1.707

-29.820

Toevoeging reserves

0

0

0

0

0

0

0

Onttrekking reserves

625

625

0

238

238

0

0

Saldo na mutaties reserves

-26.292

-27.629

-27.442

-29.198

-30.906

-1.707

-29.820

Investeringen

Subsidies

ga terug