Jaarstukken 2018

Onderwijs

Financiën

Wat heeft dat gekost?

x € 1.000

Omschrijving

Actuele
begroting
2017

Realisatie
2017

Nominale
begroting
2018

Actuele
begroting
2018

Realisatie
2018

Verschil
actueel/
realisatie

Actuele
begroting
2019

Baten

07-1-1-1

Educatieve infrastructuur

2.330

2.321

1.587

2.041

2.271

231

1.559

Lasten

07-1-1-1

Educatieve infrastructuur

39.061

52.623

43.245

43.731

41.220

2.511

41.599

Saldo baten en lasten

-36.732

-50.301

-41.659

-41.690

-38.949

2.741

-40.041

Toevoeging reserves

11.229

11.229

0

5.373

5.373

0

0

Onttrekking reserves

8.905

9.141

2.349

8.841

8.889

48

2.815

Saldo baten en lasten

-39.055

-52.389

-39.310

-38.222

-35.432

2.790

-37.226

Financiële toelichting
Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe.

Educatieve infrastructuur

Baten
De baten zijn 0,231 miljoen euro hoger dan begroot.
Dit is het saldo van een aantal posten waarbij voor 0,257 miljoen euro meer en voor 0,026 miljoen euro minder ontvangen is dan wij begroot hebben.
Meer ontvangen dan begroot:

 • 0,257 miljoen euro betreffende de verhuur BSO/KDV-ruimten en is bestemd voor reservering van kapitaallasten

Minder ontvangen dan begroot:

 • 0,026 miljoen euro afdracht onderhoud door schoolbesturen MFA’s en tijdelijke huisvesting

Lasten
De lasten zijn 2,511 miljoen euro lager dan begroot.
Dit is een saldo van een aantal posten waarbij voor 3,912 miljoen euro minder en voor 1,401 miljoen euro meer uitgegeven is dan wij begroot hebben.
Lagere lasten dan begroot:

 • 0,160 miljoen euro kapitaallasten en verzekeringspremies
 • 2,659 miljoen euro huisvestingsprogramma 2018; waarvan 2,424 miljoen euro als gevolg van vertraging uitvoering huisvestingsprogramma 2018.
 • 0,081 miljoen euro tijdelijke huisvesting en onderhoud van eigen en verhuurde gebouwen
 • 0,109 miljoen euro optimalisatie MFA's
 • 0,150 miljoen euro voorziening dekking risico BSO/vrijvallende locaties
 • 0,311 miljoen euro verrekening MO (lokalen ten behoeve van VVE)
 • 0,113 miljoen euro VVE-voorzieningen
 • 0,116 miljoen euro huur gebouwen van derden
 • 0,178 miljoen euro als gevolg van minder declaraties en kosten schade/vandalisme
 • 0,035 miljoen euro restpost saldo van diverse kleine lager/hogere lasten

Hogere lasten dan begroot:

 • 0,514 miljoen euro voor uitgaven van de Huisvestingsprogramma’s tot en met 2017
 • 0,155 miljoen euro personeelslasten (voornamelijk projectleiders)
 • 0,118 miljoen euro afwikkelingsverschillen op de ramingen van in 2017 afgesloten investeringsprojecten
 • 0,189 miljoen euro interne huur en servicekosten onderwijsdeel in de MFA’s
 • 0,288 miljoen euro belastingen OZB als gevolg van nagekomen aanslagen voor de in de afgelopen jaren (nieuw) opgeleverde en in gebruik genomen onderwijsvoorzieningen.
 • 0,137 miljoen euro post onvoorzien, waarvan 0,069 miljoen euro betrekking heeft op de verhuur BSO/KDV-ruimten en te onttrekken is aan de hiervoor bestemde reserve

Reserves
De onttrekking aan de reserves is 0,048 miljoen euro hoger dan begroot

 • 0,048 miljoen euro dekking kapitaallasten afgesloten projecten 2018.

Verbonden Partijen

Deze subdoelstelling heeft geen verbonden partijen.

ga terug