Jaarstukken 2018

Veiligheid

Financiën

Wat heeft dat gekost?

x € 1.000

Omschrijving

Actuele
begroting
2017

Realisatie
2017

Nominale
begroting
2018

Actuele
begroting
2018

Realisatie
2018

Verschil
actueel/
realisatie

Actuele
begroting
2019

Baten

09-1-4-1

Regie voeren op de integrale aanpak

328

425

334

461

648

187

476

Lasten

09-1-4-1

Regie voeren op de integrale aanpak

2.553

2.468

2.100

2.681

2.797

-115

2.820

Saldo baten en lasten

-2.225

-2.042

-1.766

-2.221

-2.149

72

-2.344

Toevoeging reserves

0

0

0

0

0

0

0

Onttrekking reserves

0

0

0

207

207

0

0

Saldo baten en lasten

-2.225

-2.042

-1.766

-2.014

-1.942

72

-2.344

Financiële toelichting
Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe.

Regie voeren op de integrale aanpak
In 2018 zijn er meer vergunningen aangevraagd door de komst van horecagelegenheden in onder andere  Winkelcentrum Leidsche Rijn en Hoog Catharijne. Hierdoor zijn de lasten en opbrengsten 0,075 miljoen euro hoger. Daarnaast zijn er hogere lasten en hogere baten in het kader van de Citydeal Zicht op ondermijning voor een bedrag van 0,088 miljoen. In dit product zijn ook de projectmanagement kosten voor het Nieuwe Zandpad opgenomen. Hiervoor was een budget van 0,357 miljoen euro beschikbaar, hiervan resteert nog een budget van 0,092 miljoen euro.

Verbonden Partijen

Deze subdoelstelling heeft geen verbonden partijen.

ga terug