Jaarstukken 2018

Veiligheid

Financiën

Wat heeft dat gekost?

x € 1.000

Omschrijving

Actuele
begroting
2017

Realisatie
2017

Nominale
begroting
2018

Actuele
begroting
2018

Realisatie
2018

Verschil
actueel/
realisatie

Actuele
begroting
2019

Baten

09-2-2-1

Uitvoeren van activiteiten calamiteiten

0

0

0

0

0

0

0

Lasten

09-2-2-1

Uitvoeren van activiteiten calamiteiten

26.593

25.950

27.051

27.632

27.633

0

28.935

Saldo baten en lasten

-26.593

-25.950

-27.051

-27.632

-27.633

0

-28.935

Toevoeging reserves

0

0

0

0

0

0

0

Onttrekking reserves

0

0

0

170

170

0

0

Saldo baten en lasten

-26.593

-25.950

-27.051

-27.462

-27.463

0

-28.935

Financiële toelichting
Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe.

Op deze doelstelling zijn geen majeure afwijkingen toe te lichten.

Verbonden Partijen

In 2018 is de bijdrage aan de Veiligheidsregio Utrecht 24,538 miljoen euro.

ga terug