Jaarstukken 2018

Economie

Financiën

Wat heeft dat gekost?

x € 1.000

Omschrijving

Actuele
begroting
2017

Realisatie
2017

Nominale
begroting
2018

Actuele
begroting
2018

Realisatie
2018

Verschil
actueel/
realisatie

Actuele
begroting
2019

Baten

17-1-1-1

Versterken economisch structuur

0

454

0

0

0

0

0

Lasten

17-1-1-1

Versterken economisch structuur

9.462

9.961

8.736

8.953

8.457

496

9.411

Saldo baten en lasten

-9.462

-9.507

-8.736

-8.953

-8.457

496

-9.411

Toevoeging reserves

0

0

0

0

0

0

0

Onttrekking reserves

206

206

0

311

311

0

0

Saldo baten en lasten

-9.256

-9.301

-8.736

-8.642

-8.146

496

-9.411

Financiële toelichting
Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe.

Utrecht heeft een goede fysieke economische structuur
De lasten in 2018 zijn 0,496 miljoen euro lager dan begroot. De belangrijkste reden is de lagere bijdrage OZB-niet woningen van de gemeentelijke panden die we via de Utrechtse Vastgoedorganisatie (UVO) aan het Ondernemersfonds Utrecht moeten afdragen (0,230 miljoen euro). Daarnaast zijn de extra middelen uit de voorjaarsnota 2017 voor versterking van het ecosysteem en vestigingsklimaat niet volledig ingezet. Tenslotte waren er bij afronding van het programma Werken aan werk en naar de transitie richting Werk voor Iedereen lagere lasten voor de pijler gebiedsmatige interventies.

Verbonden Partijen

ga terug