Jaarstukken 2018

Werk en Inkomen

Financiën

Wat heeft dat gekost?

x € 1.000

Omschrijving

Actuele
begroting
2017

Realisatie
2017

Nominale
begroting
2018

Actuele
begroting
2018

Realisatie
2018

Verschil
actueel/
realisatie

Actuele
begroting
2019

Baten

06-3-1-1

Verstrekken bijstand

151.047

141.088

150.780

141.858

142.436

578

141.457

Lasten

06-3-1-1

Verstrekken bijstand

167.646

167.210

170.236

161.409

164.043

-2.634

163.547

Saldo baten en lasten

-16.599

-26.122

-19.456

-19.551

-21.607

-2.056

-22.089

Toevoeging reserves

0

0

0

0

0

0

0

Onttrekking reserves

0

0

0

0

0

0

0

Saldo baten en lasten

-16.599

-26.122

-19.456

-19.551

-21.607

-2.056

-22.089

Financiële toelichting
Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe.

Verstrekken bijstand
Ook in 2018 is de rijksuitkering (‘Buig’ ; gebundelde uitkering) lager dan benodigd. Het totale financiële tekort in het programma Werk en Inkomen is 2,056 miljoen euro. Dit is inclusief de doorbelasting op de apparaatskosten van 0,058 miljoen euro. Op het programma Algemene Middelen is hiervoor een bedrag begroot.

Baten
Per saldo zijn de baten 0,578 miljoen euro hoger dan begroot. Belangrijke oorzaken hiervoor zijn:

  • Hogere ontvangsten Besluit bijstandverlening Zelfstandigen (BBZ) van 0,579 miljoen euro.
  • Voordeel van 0,496 miljoen euro in verband met de afwikkeling van BBZ van 2016 en 2017.
  • 0,525 miljoen lagere baten dan begroot van de vangnetuitkering BUIG. Doordat we een hogere BUIG beschikking hebben ontvangen is ons vangnetuitkering omlaag gegaan.
  • Overige kleine verschillen van 0,028 miljoen euro lager dan begroot.

Lasten
Per saldo zijn de lasten 2,634 miljoen hoger dan begroot. Dit heeft de volgende oorzaken:

  • De lasten van de sociale uitkeringen zijn 3,086 miljoen euro hoger dan begroot. De baten zijn onvoldoende om de lasten te dekken.
  • Ieder jaar vindt er een debiteuren waardering plaats waarbij de oninbaarheid van de invorderingen wordt ingeschat. Dit kan leiden tot een dotatie of een vrijval. In 2018 heeft dit geresulteerd in een incidentele vrijval van 0,443 miljoen euro.
  • Overige kleine verschillen zorgen voor een tekort van 0,049 miljoen euro.
  • De doorbelasting van apparaatskosten leidt tot 0,058 miljoen euro lagere lasten.

Verbonden Partijen

Wigo4it bijdrage 2,23 miljoen euro.

ga terug