Jaarstukken 2018

Openbare Ruimte en Groen

Financiën

Wat heeft dat gekost?

x € 1.000

Omschrijving

Actuele
begroting
2017

Realisatie
2017

Nominale
begroting
2018

Actuele
begroting
2018

Realisatie
2018

Verschil
actueel/
realisatie

Actuele
begroting
2019

Baten

05-2-1-1

Schoonhouden van de openbare ruimte

489

550

89

939

879

-60

89

05-2-1-2

Onderhouden van het groen

2

176

2

2

167

165

2

05-2-1-3

Handhaven van de algemene regelgeving

4.328

4.270

4.661

4.603

4.361

-242

4.755

Lasten

05-2-1-1

Schoonhouden van de openbare ruimte

14.425

14.517

13.971

15.082

14.735

347

14.572

05-2-1-2

Onderhouden van het groen

13.235

13.363

13.698

13.869

13.950

-81

14.129

05-2-1-3

Handhaven van de algemene regelgeving

3.139

3.216

3.000

3.186

3.355

-170

3.267

Saldo baten en lasten

-25.981

-26.100

-25.918

-26.593

-26.633

-40

-27.122

Toevoeging reserves

0

0

0

0

0

0

0

Onttrekking reserves

0

0

0

0

0

0

0

Saldo baten en lasten

-25.981

-26.100

-25.918

-26.593

-26.633

-40

-27.122

Financiële toelichting
Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe.

Algemene toelichting
Zoals hiervoor al inhoudelijk toegelicht hebben we in 2018 uitgevoerd wat we ons hadden voorgenomen. De financiële afwijkingen vallen daarom beneden het afgesproken grensbedrag waarop afzonderlijke posten worden toegelicht. De afwijking op het totaal van de bovenstaande doelstelling is kleiner dan 1%. Vermeld kan worden dat doordat in geheel 2018 minder sprake is geweest van winterse omstandigheden er minder is uitgegeven aan gladheidsbestrijding dan begroot.

Verbonden Partijen

Deze subdoelstelling heeft geen verbonden partijen.

ga terug