Jaarstukken 2018

Openbare Ruimte en Groen

Financiën

Wat heeft dat gekost?

x € 1.000

Omschrijving

Actuele
begroting
2017

Realisatie
2017

Nominale
begroting
2018

Actuele
begroting
2018

Realisatie
2018

Verschil
actueel/
realisatie

Actuele
begroting
2019

Baten

05-1-1-1

Achterstallig onderhoud wegwerken

4.461

6.171

4.472

4.475

4.107

-368

4.638

Lasten

05-1-1-1

Achterstallig onderhoud wegwerken

44.453

42.877

51.378

46.794

45.066

1.728

47.071

Saldo baten en lasten

-39.992

-36.706

-46.906

-42.320

-40.960

1.360

-42.433

Toevoeging reserves

10.331

10.331

0

16.314

16.314

0

3.000

Onttrekking reserves

1.000

1.000

0

12.314

11.487

-827

0

Saldo baten en lasten

-49.323

-46.037

-46.906

-46.320

-45.786

533

-45.433

Financiële toelichting
Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe.

Achterstallig onderhoud wegwerken
De baten zijn 0,4 miljoen lager, grotendeels als gevolg van minder ontvangen bijdragen op projectwerkzaamheden die zijn doorgeschoven naar 2019. Daar staat ook voor een gelijk bedrag aan lagere lasten tegenover.

We hebben in 2017 een start gemaakt met Waterproof Lombok, een project om de wateroverlast in Lombok op te lossen. Daarnaast leveren de perceeleigenaren van souterrain-woningen zelf ook een aandeel in het oplossen van de wateroverlast, waarbij de gemeente in dat geval een bijdrage in de kosten toekent aan de eigenaren. Voor het toekennen van bijdragen aan eigenaren is totaal 1,0 miljoen euro beschikbaar gesteld bij de Voorjaarsnota 2016. Tijdens voorbereidende werkzaamheden is bij
bodemonderzoek een zeer hoge gehalte aan lood aangetroffen, waardoor het project 'Waterproof'
vertraging heeft opgelopen. We hebben in 2017 en 2018 nagenoeg geen kosten vergoed aan de perceeleigenaren van souterrain-woningen. Hierdoor hebben we 1 miljoen euro minder lasten in 2018. De subsidieregeling is verlengd tot 2021.

In onze raadsbrief van 18 december 2018 hebben wij u de voortgangsrapportage essentaksterfte aangeboden. De in de voortgangsrapportage geschetste ontwikkelingen hebben ertoe geleid dat we in 2018 later zijn gestart met rooien en herplanten. Werkzaamheden zijn gedeeltelijk veranderd (extra monitoren in plaats van rooien). Rooien van essen en planten van bomen zullen voor het grootste gedeelte in 2019 worden uitgevoerd. Omdat de begrote onttrekking uit de reserve van 1,3 miljoen euro in belangrijke mate was gebaseerd op de kosten van het rooien en herplanten, hebben we in 2018 slechts 0,5 miljoen euro besteed. Dit betekent dat we in 2018 0,8 miljoen euro minder aan lasten hebben dan begroot voor de essentaksterfte. Daartegenover staat dat we ook 0,8 miljoen euro minder hebben onttrokken aan de reserve essentaksterfte.

Als gevolg van de economische hoogconjunctuur zien we forse prijsstijgingen in de grond-, weg- en waterbouw (GWW). In het laatste jaar is de gemiddelde prijsstijging in de GWW 7%, fors hoger dan de gehanteerde prijsindex op de budgetten. Het nadeel ad 0,7 miljoen euro wordt hier grotendeels door veroorzaakt. Voor een relatief klein gedeelte zijn voorbereidende werkzaamheden verricht voor de programmering 2019.

Voor het overige, per saldo 0,2 miljoen euro, zijn er kleinere voordelen in de lasten.

Verbonden Partijen

ga terug