Jaarstukken 2018

Bereikbaarheid

Financiën

Wat heeft dat gekost?

x € 1.000

Omschrijving

Actuele
begroting
2017

Realisatie
2017

Nominale
begroting
2018

Actuele
begroting
2018

Realisatie
2018

Verschil
actueel/
realisatie

Actuele
begroting
2019

Baten

04-1-3-1

Uitvoeren van maatregelen autoparkeren

33.066

35.469

32.841

37.976

37.349

-627

42.507

04-1-3-2

Uitvoeren van maatregelen fietsparkeren

573

563

790

611

472

-139

683

Lasten

04-1-3-1

Uitvoeren van maatregelen autoparkeren

13.575

13.900

13.007

15.678

13.108

2.570

17.364

04-1-3-2

Uitvoeren van maatregelen fietsparkeren

5.855

5.436

6.773

7.447

6.059

1.388

9.311

Saldo baten en lasten

14.209

16.696

13.851

15.463

18.654

3.192

16.515

Toevoeging reserves

522

522

0

0

0

0

0

Onttrekking reserves

1.470

1.039

906

2.529

524

-2.005

2.485

Saldo baten en lasten

15.157

17.213

14.757

17.991

19.178

1.187

19.000

Financiële toelichting
Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe.

Bij de tweede bestuursrapportage 2018 hebben wij een voorlopig voordeel van 1,863 miljoen euro gemeld. Het totale voordeel op het programmaonderdeel Bereikbaarheid (Parkeren) bedraagt nu 1,187 miljoen euro. Het verschil ten opzichte van de tweede bestuursrapportage heeft met name betrekking op hogere lasten als gevolg van de actualisatie van de pandenbegroting parkeervoorzieningen.

Uitvoeren van maatregelen autoparkeren die bijdragen aan een aantrekkelijke en bereikbare stad
De baten autoparkeren zijn 0,627 miljoen euro lager dan begroot. Deze lagere baten betreffen voornamelijk het later in gebruik nemen van de parkeergarage Croeselaan per medio oktober 2018 (0,628 miljoen euro).

De lasten autoparkeren zijn 2,570 miljoen euro lager dan begroot. Deze lagere lasten worden eveneens voor een groot deel veroorzaakt door het later in gebruik nemen van parkeergarage Croeselaan (1,351 miljoen euro). Daarnaast zijn in 2018 een aantal projecten vertraagd en beperkt uitgevoerd zoals vervanging van sprinklerinstallaties in parkeergarages, de bebording binnenstad, het P+R Actieplan en de renovatie Kruisstraat (1,225 miljoen euro). Doordat met name de nieuwe veiligheidscertificering van pin-terminals volgens de Europese wetgeving pas in 2019 vervangen hoeven te worden, zijn de materiële lasten 0,332 miljoen euro lager.
Verder zijn de eigenaarslasten van parkeervoorzieningen hoger dan de in de begroting verwerkte pandenbegroting en waren de onderhoudslasten van VVE P&R de Uithof niet in de meerjarenbegroting verwerkt. Per saldo leidt dit tot hogere lasten van 0,387 miljoen euro.

Uitvoeren van maatregelen fietsparkeren die bijdragen aan de kwaliteit van de openbare ruimte
De baten van fietsparkeren zijn 0,139 miljoen euro lager dan begroot. Dit is grotendeels vanwege de sluiting van fietsenstalling Hoog Catharijne.

De lasten van fietsparkeren zijn 1,388 miljoen euro lager dan begroot.
De lagere lasten worden voornamelijk veroorzaakt doordat een aantal fietsmaatregelen in 2018 beperkt zijn uitgevoerd (1,266 mln. euro); het is lastig om geschikte locaties te vinden voor nieuwe fietsenstallingen en fietsklemmen en contractonderhandelingen met partijen nemen veel tijd in beslag.
Daarnaast zijn de lasten door de sluiting van fietsenstalling Hoog Catharijne 0,209 miljoen euro lager. Tot slot is de aanpak van weesfietsen efficiënter uitgevoerd (0,086 miljoen euro).
Daartegenover zijn de eigenaarslasten van de stallingvoorzieningen in 2018 hoger en waren de onderhoudslasten van de nieuwe fietsenstallingen NS/Prorail/Gemeente Utrecht niet begroot; in totaal 0,277 miljoen euro hogere lasten.

Mutatiereserve
De onttrekking van de reserves is 2,005 miljoen euro lager dan begroot. Het betreft de drie onderstaande reserves:

  • Parkeerreserve

De onttrekking van de parkeerreserve is 1,486 miljoen euro lager dan begroot omdat de volgende begrote onttrekkingen niet hebben plaatsgevonden.
De uitvoering van het marketingplan P+R (0,286 miljoen euro) en de fietsmaatregelen binnenstad (0,500 miljoen euro) heeft vertraging opgelopen. Het aanloopverlies van 0,700 miljoen euro van parkeergarage Croeselaan, heeft in 2018 niet plaatsgevonden. Door de vertraagde ingebruikname van de parkeergarage en de verschuiving van de financiële afwikkeling naar 2019 zijn de exploitatielasten in 2018 lager dan begroot. De reservering voor aanloopverlies voor parkeergarage Croeselaan zal voor de komende jaren wel nodig zijn.

  • Onderhoudsreserve

De onttrekking van de onderhoudsreserve is 0,381 miljoen euro lager dan begroot. De vervanging van de sprinklerinstallaties is in 2018 niet uitgevoerd doordat de werkzaamheden van de lekkende daken van de garages Tuinstraat/Boekhoven nog niet waren afgerond. Hierdoor schuiven deze onderhoudslasten door naar 2019.

  • Vaste activareserve

De onttrekking van de vaste activa reserve is 0,138 miljoen euro lager dan begroot omdat er minder is geactiveerd in verband met een ontvangen bijdrage van derden.

Naar aanleiding van de bovenstaande verschuivingen in het kasritme zullen de reserves in het MPB 2019 worden geactualiseerd.

Verbonden Partijen

Vereniging P+R De Uithof bijdrage 0,191 miljoen euro

ga terug