Jaarstukken 2018

Duurzaamheid

Financiën

Wat heeft dat gekost?

x € 1.000

Omschrijving

Actuele
begroting
2017

Realisatie
2017

Nominale
begroting
2018

Actuele
begroting
2018

Realisatie
2018

Verschil
actueel/
realisatie

Actuele
begroting
2019

Baten

03-2-2-1

Schone bodem

3

82

3

3

31

28

3

Lasten

03-2-2-1

Schone bodem

4.946

2.981

2.537

8.145

3.150

4.995

5.965

Saldo baten en lasten

-4.943

-2.899

-2.534

-8.142

-3.119

5.022

-5.962

Toevoeging reserves

0

0

0

0

0

0

0

Onttrekking reserves

2.256

2.256

0

2.187

2.187

0

0

Saldo baten en lasten

-2.687

-643

-2.534

-5.955

-932

5.022

-5.962

Financiële toelichting
Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe.

Schone bodem
De lasten zijn per 4,992 miljoen euro lager dan begroot. De belangrijkste verklaring hiervoor is dat incidentele middelen voor specifieke investeringen/saneringen in 2018 nog niet volledig zijn besteed. Een deel van deze middelen kwamen medio 2018 beschikbaar.

Met de meicirculaire 2018 zijn door het Rijk middelen beschikbaar gesteld voor een aanvullend bodemconvenant 2018-2020. Voor het jaar 2018 is dit een bedrag van 2,935 miljoen euro. Dit bedrag is voor het grootste deel bestemd voor de Nedereindseplas. In 2018 is er begonnen met de voorbereidingen maar de uitvoering zal starten in 2019. Hierdoor zijn de lasten 2,863 miljoen euro lager.
De lasten voor het onderzoek Bestparc in het Griftpark zijn 0,291 lager doordat een deel van dit onderzoek in 2019 zal worden uitgevoerd. Aangezien de uitkomsten van dit onderzoek bepalend zijn voor het vervolg, zijn de vervangingsinvesteringen Griftpark aangehouden (1,462 miljoen euro). Tot slot zijn voor de reguliere taken minder opdrachten verstrekt, onder andere door krapte in de markt (0,376 miljoen euro).

Verbonden Partijen

Deze subdoelstelling heeft geen verbonden partijen.

ga terug