Jaarstukken 2018

Duurzaamheid

Financiën

Wat heeft dat gekost?

x € 1.000

Omschrijving

Actuele
begroting
2017

Realisatie
2017

Nominale
begroting
2018

Actuele
begroting
2018

Realisatie
2018

Verschil
actueel/
realisatie

Actuele
begroting
2019

Baten

03-1-1-1

Uitvoeringsprogramma

103

178

0

250

500

250

0

Lasten

03-1-1-1

Uitvoeringsprogramma

7.356

9.618

7.050

8.807

9.101

-293

9.233

Saldo baten en lasten

-7.253

-9.440

-7.050

-8.557

-8.601

-43

-9.233

Toevoeging reserves

41

41

41

41

41

0

41

Onttrekking reserves

379

299

0

680

680

0

100

Saldo baten en lasten

-6.916

-9.182

-7.092

-7.919

-7.962

-43

-9.174

Financiële toelichting
Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe.

Uitvoeringsprogramma
Onder de baten en lasten zijn naast het budget voor het programma Energie ook de bedragen opgenomen voor Natuur en milieu educatie/communicatie (onder andere subsidie aan stichting Utrecht Natuurlijk) en middelen voor klimaatadaptatie.

In 2018 zijn de lasten 0,293 miljoen euro hoger dan begroot. Dit heeft met name betrekking op de kosten van het programmateam en de onafhankelijk voorzitter Overvecht-Noord aardgasvrij. Hier staan ook bijdragen van derden tegenover. Dit is tevens de belangrijkste verklaring van de hogere baten. Daarnaast is de bijdrage aan Castellum Hoge Woerd in het kader van milieu educatie hoger dan geraamd.

Verbonden Partijen

Deze subdoelstelling heeft geen verbonden partijen.

ga terug