Jaarstukken 2018

Stedelijke Ontwikkeling

Financiën

Wat heeft dat gekost?

x € 1.000

Omschrijving

Actuele
begroting
2017

Realisatie
2017

Nominale
begroting
2018

Actuele
begroting
2018

Realisatie
2018

Verschil
actueel/
realisatie

Actuele
begroting
2019

Baten

02-1-2-1

Conversies en bestemmingswijzigingen

8.376

8.411

8.376

3.320

22.112

18.792

3.383

02-1-2-2

Uitgiftes

620

2.044

620

620

8.067

7.447

620

02-1-2-3

Erfpachtbeheer

13.425

13.931

13.455

13.604

13.933

329

13.736

Lasten

02-1-2-1

Conversies en bestemmingswijzigingen

5.896

522

5.896

699

2.908

-2.209

706

02-1-2-2

Uitgiftes

620

957

620

620

4.986

-4.366

620

02-1-2-3

Erfpachtbeheer

8.396

8.836

8.426

4.192

4.374

-182

4.232

Saldo baten en lasten

7.509

14.071

7.509

12.033

31.844

19.811

12.181

Toevoeging reserves

0

0

0

0

0

0

0

Onttrekking reserves

0

0

0

0

0

0

0

Saldo baten en lasten

7.509

14.071

7.509

12.033

31.844

19.811

12.181

Financiële toelichting
Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe.

Conversies en bestemmingswijzigingen
Het resultaat van dit product is 19,2 miljoen euro positief. Dit is het saldo van de baten van 22,1 miljoen euro minus de lasten van 2,9 miljoen euro.

De baten liggen 18,8 miljoen euro hoger dan de begroting. Dit positieve verschil wordt voor 9,4 miljoen euro veroorzaakt door de opbrengsten vanuit de Conversieregeling Erfpacht 2017 en voor de overige erfpachtregelingen eveneens 9,4 miljoen euro.

De lasten liggen 2,2 miljoen euro hoger dan de begroting. Dit betreft lasten die verband houden met de uitvoering van de Conversieregeling Erfpacht 2017 en het afboeken van de balanswaarden van de erfpachten welke in deze conversieregeling zijn meegenomen. De uitvoeringslasten van de Conversieregeling Erfpacht 2017 zijn binnen het geraamde bedrag van 1,0 miljoen euro gebleven.

Het netto incidentele resultaat vanuit de Conversieregeling Erfpachten 2017 bedraagt in 2018 7,6 miljoen euro Het structurele effect voor het erfpachtbeheer bedraagt 127 duizend euro negatief.

De ontvangen meerwaarde vanuit de bestemmingswijzigingen STUW bedraagt 7,2 miljoen euro. Dit is op basis van 186 transacties van verkoop en herontwikkeling.

In 2018 hebben een aantal grote erfpacht conversies plaatsgevonden. Hieraan hebben met name bijgedragen: de verkoop van de monumentale eenheden van Mitros en Stadsherstel Midden Nederland met een netto opbrengst van 1,2 miljoen euro, de heruitgifte in erfpacht van een perceel grond aan de Floridadreef 7 met een netto opbrengst van 0,8 miljoen euro en meerwaardes als gevolg van gewijzigd gebruik met een totale netto opbrengst van 1,4 miljoen euro.

Uitgiftes
Onder deze doelstelling wordt, onder andere, de taakstelling tot verkoop van gemeentelijke eigendommen verantwoord. Deze taakstelling is voor 2018 vastgesteld op 4,3 miljoen euro. Dit betreft de taakstelling voor 2018 van 2,7 miljoen euro plus het niet-gerealiseerde deel van 2017 van 1,6 miljoen euro.

Het verkoopresultaat op panden en overige uitgiftes van gemeentelijke eigendommen bedraagt, na aftrek van de boekwaarden en gemaakte kosten, 3,1 miljoen euro.

Hiervan komt een bedrag van 1,6 miljoen euro ten gunste van het gebouw Tivoli Vredenburg, het betreft hier het resultaat van de verkoop van het pand aan de Maliebaan 42. Dit is conform de raadsbrief van 14 maart 2017.

Erfpachtbeheer
Op het product erfpachtbeheer worden de jaarlijkse kosten en opbrengsten geboekt in verband met het beheer van de lopende erfpachtcontracten. Het incidentele voordeel van 329.000 euro ten opzichte van de in de begroting opgenomen baten van 13,9 miljoen wordt veroorzaakt door een voordeel op de jaarlijks variërende erfpachtcontracten. De extra lasten zijn het gevolg van hogere organisatiekosten als gevolg van de handhaving van de erfpachtvoorwaarden, het project ontsluiting van data en verbetering van diverse systemen en processen.

Per saldo is er sprake van een verbetering van het resultaat met 0,147 miljoen euro.

Verbonden Partijen

Deze subdoelstelling heeft geen verbonden partijen.

ga terug