Jaarstukken 2018

Stedelijke Ontwikkeling

Financiën

Wat heeft dat gekost?

x € 1.000

Omschrijving

Actuele
begroting
2017

Realisatie
2017

Nominale
begroting
2018

Actuele
begroting
2018

Realisatie
2018

Verschil
actueel/
realisatie

Actuele
begroting
2019

Baten

02-7-1-1

Uitvoeren Masterplan

84.190

33.273

78.881

37.848

46.314

8.466

25.190

Lasten

02-7-1-1

Uitvoeren Masterplan

88.351

30.628

80.321

39.634

53.200

-13.566

28.032

Saldo baten en lasten

-4.161

2.645

-1.441

-1.786

-6.886

-5.100

-2.842

Toevoeging reserves

0

0

0

0

0

0

0

Onttrekking reserves

47

47

0

0

0

0

0

Saldo baten en lasten

-4.114

2.692

-1.441

-1.786

-6.886

-5.100

-2.842

Financiële toelichting
Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe.

Uitvoeren Masterplan
Het resultaat 2018 op het programma Stationsgebied is nul euro en is opgebouwd uit een tweetal  onderdelen: het geprognosticeerd eindresultaat van de grondexploitatie en de gerealiseerde lasten en baten grondexploitatie 2018 (cashflow).

Geprognosticeerd eindresultaat grondexploitatie Stationsgebied
Het geprognotiseerd eindresultaat van de grondexploitatie Stationsgebied is inclusief de ingestelde voorziening sluitend. Het nadelig resultaat op het programma Stationsgebied van 5,1 miljoen euro houdt verband met de financieel technische verwerking van de uitgaven en daaraan gekoppelde gemeentelijke bijdrage jaarsnede 2019 voor Catharijnesingel Zuid en budget planontwikkeling Beurskwartier en Lombokplein. Voor een gedetailleerde toelichting op de ontwikkeling van de meerjarig geraamde lasten en baten verwijzen wij naar het Meerjaren Perspectief Stedelijke Ontwikkeling 2019.

Gerealiseerde lasten en baten grondexploitatie jaarsnede 2018 (cashflow)
De werkelijke baten in 2018 zijn 8,5 miljoen euro hoger dan geraamd. Het verschil wordt vooral verklaard doordat de financieel technische verrekening met het actief fietsenstalling Stationsplein Oost (12,6 miljoen euro) later plaatsvindt dan geraamd. Daarnaast zijn er in 2018 per saldo meer vastgoedopbrengsten gerealiseerd dan begroot (0,9 miljoen euro). Het resterend verschil wordt verklaard door niet in 2018 gerealiseerde interne bijdragen en bijdragen van derden (5,0 miljoen euro). Deze bijdragen schuiven vanwege langere doorlooptijden in de uitvoering door naar 2019.
De gerealiseerde lasten zijn in 2018  8,5 miljoen euro hoger dan geraamd. Het verschil wordt vooral veroorzaakt doordat het onderhanden werk 23,3 miljoen euro hoger is. Langere doorlooptijden van in uitvoering genomen werken, zoals Stationsplein Oost, Catharijnesingel, Jaarbeursplein en omgeving en de realisatie van regionale voorzieningen veroorzaken lagere lasten (14,9 miljoen euro). Daarmee samenhangende plan- en proceskosten en subsidiekosten veroorzaken het overige verschil (0,1 miljoen euro). Deze lasten schuiven door naar 2019.

Verbonden Partijen

Deze subdoelstelling heeft geen verbonden partijen.

ga terug