Jaarstukken 2018

Stedelijke Ontwikkeling

Financiën

Wat heeft dat gekost?

x € 1.000

Omschrijving

Actuele
begroting
2017

Realisatie
2017

Nominale
begroting
2018

Actuele
begroting
2018

Realisatie
2018

Verschil
actueel/
realisatie

Actuele
begroting
2019

Baten

02-6-1-1

Realiseren van bouwrijpe grond

62.295

57.038

42.514

75.405

68.447

-6.958

90.823

Lasten

02-6-1-1

Realiseren van bouwrijpe grond

61.277

42.320

36.557

70.177

48.849

21.328

86.332

Saldo baten en lasten

1.018

14.719

5.957

5.228

19.598

14.370

4.491

Toevoeging reserves

0

0

0

0

0

0

0

Onttrekking reserves

2.159

2.205

2.159

2.159

2.159

0

2.159

Saldo baten en lasten

3.177

16.924

8.116

7.387

21.757

14.370

6.650

Financiële toelichting
Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe.

Grondexploitatie Leidsche Rijn
Bij de actualisatie van de grondexploitatie Leidsche Rijn per 1-1-2018 is een saldo berekend van 0,8 miljoen euro positief. Op grond van de betreffende bepalingen in de BBV is over 2017 een resultaat genomen van 0,35 miljoen euro. Dit resultaat is in 2018 ten gunste van de Reserve Grondexploitaties gebracht.

Baten jaarsnede 2018
Bij de vaststelling van de Peilstok 2018 zijn de ramingen voor de begroting 2018 gewijzigd. De baten zijn geraamd op 75,4 miljoen  euro. De gerealiseerde baten bedragen 68,4 miljoen euro. Deze lagere opbrengsten worden veroorzaakt door vertragingen in de uitgifte van bouwrijpe grond in Terwijde E3, Máximapark en Leidsche Rijn Centrum. In Leeuwesteyn Noord is meer grond uitgegeven dan verwacht werd. In 2018 is 1 miljoen euro meer ontvangen voor verkoop van bestaand onroerend goed en is 1,7 miljoen euro meer van derden ontvangen.

Lasten jaarsnede 2018

x € 1.000

Raming

Realisatie

Verschil

Lasten

Lasten grondexploitatie LR

49.315

30.308

19.007

Toevoeging Onderhanden werk

20.862

32.911

-12.049

Genomen winst geactualiseerde grex

0

-14.370

14.370

Totaal lasten

70.177

48.849

21.328

De lasten zijn geraamd op 49,3 miljoen euro. De gerealiseerde lasten hebben 30,3 miljoen bedragen.   Het saldo van de baten en lasten in de grondexploitatie wordt verrekend met het Onderhanden werk op de balans. Deze storting is voor 2018 geraamd op 20,8 miljoen. De kosten van het bouw- en woonrijpmaken zijn 8,5 miljoen euro op de raming achtergebleven. De VAT-kosten zijn mede als gevolg daarvan 1,5 miljoen euro op de ramingen achter gebleven. In de raming van de bijdragen aan derden is 6 miljoen euro ten onrechte geraamd in 2018. Overige onderschrijdingen zijn geraamde bijdragen aan ontwikkelaars die in de onderhandelingen bij woningbouwlocaties niet ingezet hoefden te worden en een lagere bijdrage dan begroot aan Stadswerken inzake de kosten van de Stadsbaantunnel. Met overige kleinere afwijkingen komt de totale onderschrijding op de lasten op 19 miljoen euro.

Geactualiseerde grondexploitatie per 31-12-2018.
De stand van de grondexploitatie is gesloten met € 28,0 miljoen euro.
Op basis van deze uitkomst nemen wij conform BBV richtlijn en in overleg met de accountant in totaal  14,37 miljoen euro winst.

Het positieve saldo is iets hoger dan het hele jaar geprognosticeerd vanwege de net wat hogere opbrengsten uit woningbouwprojecten en iets hogere vrijval marktprijscorrectie. Voor meer informatie verwijzen wij naar het MPR (voorheen MPSO).

Onderhanden werk per 31-12-2018.
Deze positie komt daarmee op 16,9 miljoen. Voor het eerst sinds de start van de grondexploitatie van Leidsche Rijn zijn totale baten hiermee hoger dan de totale lasten.

Verbonden Partijen

ga terug