Jaarstukken 2018

Weerbaarheid en Wendbaarheid

Weerbaarheid

Weerbaarheid heeft te maken met veerkracht of het vermogen om onverwachte financiële klappen op te vangen en bestand te zijn tegen de impact van bestaande risico’s.
De uitkomsten van de gehanteerde kengetallen laten een gevarieerd beeld zien. Belangrijke gunstige ontwikkeling is de afname van de onderhanden werkpositie van de gezamenlijke grondexploitaties. Deze ontwikkeling wordt in enige mate getemperd door een afname van bestemmingsreserves. De solvabiliteit blijft nagenoeg stabiel en benadert het landelijk gemiddelde. Hierna bespreken we vier onderwerpen voor wat betreft hun bijdrage aan de weerbaarheid.

ga terug