Jaarstukken 2018

Utrechts Vastgoed

Financiën

Wat heeft dat gekost?

x € 1.000

Omschrijving

Actuele
begroting
2017

Realisatie
2017

Nominale
begroting
2018

Actuele
begroting
2018

Realisatie
2018

Verschil
actueel/
realisatie

Actuele
begroting
2019

Baten

12-1-1-1

Duurzame en toegankelijke accommodaties

35.198

25.759

31.949

33.021

25.868

-7.153

28.503

Lasten

12-1-1-1

Duurzame en toegankelijke accommodaties

28.227

23.341

24.312

14.729

14.684

45

13.830

Saldo baten en lasten

6.971

2.418

7.637

18.291

11.184

-7.108

14.673

Toevoeging reserves

4.217

4.217

0

1.931

5.435

-3.504

259

Onttrekking reserves

2.025

2.056

1.870

2.717

2.414

-303

2.507

Saldo baten en lasten

4.779

257

9.508

19.077

8.163

-10.915

16.921

Financiële toelichting
Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe.

Duurzame en toegankelijke accommodatie
De totale baten zijn 7,153 miljoen euro lager dan begroot en de totale lasten zijn 0,045 miljoen euro lager dan begroot. Twee qua financiële omvang grote verklaringen onderbouwen deze afwijking, te weten de verkooptaakstelling en de verrekening van interne huren.

Verkooptaakstelling
De verkooptaakstelling is een van de te behalen baten. De omvang hiervan is 4,315 miljoen euro. Deze baat is, net als vorig jaar geheel als afwijking in de realisatie bij deze doelstelling opgenomen.
Dit wordt veroorzaakt doordat de realisatie van de verkooptaakstelling plaatsvindt binnen een ander programma, te weten het programma Stedelijke ontwikkeling. Binnen dat programma wordt verantwoord dat 1,435 miljoen euro van de taakstelling is gerealiseerd. Het resterende saldo van 2,880 miljoen euro wordt naar verwachting in 2019 gerealiseerd.

Verrekening interne huren in de begroting
In 2018 is het eerste jaar dat er is gewerkt met de gedetailleerde pandenbegroting. Door nu de realisatie naast de gedetailleerde begroting te zetten komen een aantal posten naar voren die op een andere plek begroot hadden moeten worden. Hierdoor wordt 2,624 miljoen euro van de baten gerealiseerd als lagere last. Voorbeelden hiervan zijn de huuropbrengsten van de brandweerpanden en het pand aan de Koploperstraat. Voor de realisatie is hier sprake van een neutraal effect, in zowel de baten als de lasten heeft dit hetzelfde effect van 2,624 miljoen euro lagere baten en lasten.

De overige afwijkingen zijn als volgt te verklaren.

Overige baten

  • Daarnaast wordt nu inzichtelijk dat de taakstelling van 1 miljoen euro op de leegstand niet gerealiseerd is. Doordat er ook een hogere huur is gefactureerd in verband met indexatie en nieuwe panden is het verschil per saldo slecht 0,229 miljoen euro.
  • Overige kleine baten 0,015 miljoen euro.

Overige lasten
Hogere lasten:

  • De doorbelasting van de overhead vanuit Utrechtse Vastgoed Organisatie en Stadsbedrijven aan dit programma is 0,390 miljoen euro hoger dan begroot.
  • De onderhoudslasten zijn 0,708 miljoen euro hoger dan begroot. Dit komt door de algemene prijsstijging van het onderhoud. Als gevolg hiervan is de inkooptaakstelling van 0,400 miljoen euro voor 2018 niet gerealiseerd. De onderhoudslasten worden uitgebreider toelicht in de paragraaf Onderhoud en Investeringen.
  • Binnen programma Vastgoed wordt de betaalde watersysteemheffing voor de gehele gemeente verantwoord. Hierin is voor 0,355 miljoen euro watersysteemheffing opgenomen voor gronden van de gemeente die niet binnen het programma Vastgoed worden verantwoord. Deze kosten zijn niet begroot.
  • Het ontbreken van de sponsorbijdrage voor TivoliVredenburg zorgt voor 0,257 miljoen euro aan hogere kapitaallasten.
  • Algemene niet begrote kosten bedragen 1,500 miljoen euro. Dit zijn onder andere kosten voor herstelwerkzaamheden aan de MFA Castellum De Hoge Woerd, herstelwerkzaamheden door brand aan MFA ‘t Zand, nazorg Stadsschouwburg en werkzaamheden voor klimaatinstallatie aan de MFA Hart van Noord en kosten ontwikkelingen Landhuis Oud Amelisweerd. Bij de 1e Berap 2018 is melding gemaakt van een overschrijding van 1,050 miljoen euro voor herstelwerkzaamheden van de MFA's.

Lagere lasten:

  • De lasten voor de aanhuur voor 2018 zijn 0,501 miljoen euro lager dan begroot. Dit komt voornamelijk doordat het aanhuurbudget voor de parkeerplaatsen van het Stadskantoor nog niet volledig wordt benut.
  • Overige kleine posten 0,040 miljoen euro.

Storting in de Vaste Activa reserve
Naast de mutaties in de baten en lasten is er een mutatie op de reserves gedaan. Dit betreft een storting in de Vaste Activa Reserve van 3,504 miljoen euro ter compensatie van de niet behaalde sponsorbaten ten behoeve van de bouw van Tivoli Vredenburg. Bij het raadsbesluit van 1 juni 2006 over het krediet voor de bouw van Tivoli Vredenburg bestond de dekking van de bouwkosten voor 9 miljoen euro uit sponsorbijdragen. Bij ingebruikname van het gebouw was 3,851 miljoen euro hiervan gerealiseerd. In 2018 is nog een bijdrage ontvangen uit het netto verkoopresultaat van Maliebaan 42 (raadsbrief van 5 maart 2018). Hierna resteert nog een tekort op de bouwsponsoring van 3,504 miljoen euro.
Nu het gebouw al ruim vijf jaar in gebruik is zijn aanvullend geen sponsorbijdragen meer te verwerven. Door het tekort blijven de kapitaallasten van Tivoli Vredenburg hoger dan geraamd. Om structurele tekorten te voorkomen, wordt nu eenmalig ten laste van het resultaat van het programma Vastgoed een storting gedaan in de Vaste Activa Reserve.  

Verbonden Partijen

Deze subdoelstelling heeft geen verbonden partijen.

ga terug