Jaarstukken 2018

Werk en Inkomen

Financiën

Wat heeft dat gekost?

x € 1.000

Omschrijving

Actuele
begroting
2017

Realisatie
2017

Nominale
begroting
2018

Actuele
begroting
2018

Realisatie
2018

Verschil
actueel/
realisatie

Actuele
begroting
2019

Lasten

06-1-1-1

Inzet werkgelegenheidsoffensief

1.077

788

677

883

597

286

645

Saldo baten en lasten

-1.077

-788

-677

-883

-597

286

-645

Toevoeging reserves

0

0

0

0

0

0

0

Onttrekking reserves

80

80

0

206

206

0

0

Saldo baten en lasten

-997

-708

-677

-677

-391

286

-645

Financiële toelichting
Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe.

Inzet werkgelegenheidsoffensief
De lasten in het werkgelegenheidsoffensief zijn 0,286 miljoen euro lager dan begroot. De arbeidsmarkt is de afgelopen jaren sterk veranderd. Daarom hebben we in 2018 ingezet op het verkennen van andere, beter passende interventies en activiteiten. Hierdoor zijn sommige projecten en activiteiten vertraagd.

Verbonden Partijen

Deze subdoelstelling heeft geen verbonden partijen.

ga terug