Jaarstukken 2018

Openbare Ruimte en Groen

Financiën

Wat heeft dat gekost?

x € 1.000

Omschrijving

Actuele
begroting
2017

Realisatie
2017

Nominale
begroting
2018

Actuele
begroting
2018

Realisatie
2018

Verschil
actueel/
realisatie

Actuele
begroting
2019

Baten

05-1-2-1

Vervangen en re-linen van 5 km riolering

38.219

39.060

38.759

37.409

39.733

2.324

37.799

Lasten

05-1-2-1

Vervangen en re-linen van 5 km riolering

28.279

28.277

29.432

28.990

28.367

622

27.989

Saldo baten en lasten

9.940

10.783

9.327

8.419

11.365

2.946

9.809

Toevoeging reserves

0

0

0

0

0

0

0

Onttrekking reserves

0

0

1.000

1.000

1.000

0

0

Saldo baten en lasten

9.940

10.783

10.327

9.419

12.365

2.946

9.809

Financiële toelichting
Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe.

Vervangen en relinen van 5 kilometer riolering
De hogere baten van 2,3 miljoen euro zijn met name te verklaren door hogere opbrengsten uit de rioolheffing als gevolg van afrekeningen grootverbruikers van voorgaande jaren en een hoger volume (in m3 grootverbruik en aantal aansluitingen) dan rekening mee gehouden is in de tariefopstelling 2018.
De lagere lasten van 0,6 miljoen euro zijn grotendeels te verklaren door een aanbestedingsvoordeel op calamiteitenonderhoud riolering en regulier onderhoud straatkolken.

Verbonden Partijen

Bijdrage aan de Belastingsamenwerking Gemeenten en Hoogheemraadschap ( BGHU) voor rioolheffing: 0,825 miljoen euro.

ga terug